Zachte brexit blijft het streefdoel voor Vlaanderen

  • 17 april 2018

Op 17 april 2018 organiseerde de Vlaamse Regering voor de tweede maal een brexit-rondetafelgesprek met hoge vertegenwoordigers van het Vlaamse middenveld en de industrie.  

Gastspreker Stefaan De Rynck, adviseur van toponderhandelaar Michel Barnier, maakte de balans op van (bijna) één jaar onderhandelen. Volgens hem heeft de onderhandelingsstrategie van de Europese Unie al vruchten afgeworpen voor burgerrechten en de financiële regeling die door sommigen als onhaalbaar werd geacht. De Rynck riep ook op tot realiteitszin met betrekking tot het vermijden van kosten en nieuwe belemmeringen; volgens hem wordt de manoeuvreerruimte voor een handelsvriendelijke brexit sterk beknot door de huidige Britse politieke uitgangspunten, die een voortgezette deelname aan de interne markt en douane-unie uitsluiten. De Europese Raad heeft dan ook aangeduid dat het huidige bod op basis van de richtsnoeren kan evolueren in functie van veranderingen in het VK.   

Minister-president Bourgeois, die de rondetafel voorzat, benadrukte in zijn tussenkomsten het belang van een zachte brexit voor de Vlaamse, Europese en Britse economie. De brexit-onderhandelingen moeten volgens Bourgeois resulteren in een handelsvriendelijke brexit, met partnerschappen met het VK op verschillende domeinen. Ook een macro-regionale strategie voor de Noordzee moet deel uitmaken van deze zachte brexit.  

De vertegenwoordigers van het Vlaams middenveld en de industrie onderschreven de nood aan een zachte brexit en drukten hun steun uit voor de aanpak van de Vlaamse Regering. Specifiek wezen de leden van de ronde tafel erop dat de huidige afgesproken transitieperiode tot eind 2020 te kort is. Ook uitten aanwezigen hun bezorgdheid over de impact van Brexit op de logistieke keten en de certificering van producten. Er waren positieve signalen te horen over de begeleiding van FIT. Toch is het werk niet af. Bedrijven, zeker KMO’s moeten versterkt geïnformeerd worden over de gevolgen van de brexit en verdienen extra aandacht en begeleiding bij hun zoektocht om de brexit-pil te verzachten. 

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie