Wetgeving dual use

Europese regelgeving

Verordening (EG) nr. 2021/821 regelt de controle op de handel in dual use goederen.
Deze verordening en in het bijzonder de lijst van vergunningsplichtige dual use goederen (bijlage I) wordt periodiek geüpdatet. U dient zich er dus van te verzekeren steeds de meest recente versie te raadplegen. U kunt de verordening raadplegen op het Europees portaal voor wetgeving Eurlex.

 

Vlaamse regelgeving

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand (BS, 2 mei 2014) is een verdere uitwerking van Verordening (EG) nr. 2021/821. Het Besluit verduidelijkt wie een vergunning kan aanvragen bij het Vlaams Gewest, regelt de registratieverplichting voor het gebruik van een Uniale uitvoervergunning, bepaalt de geldigheidstermijnen van de verleende vergunning, omschrijft uw rapporteringsverplichtingen en voorziet in een bewaringstermijn (7 jaar) van de handelsbescheiden die betrekking hebben op vergunningsplichtige uit-, doorvoer en overbrenging van dual use goederen.

Het Besluit verduidelijkt ook uw verantwoordelijkheden in het licht van een potentiële catch-all – procedure (meer info over catch-all onder Groep III goederen) en technische bijstand.

Andere handelsbeperkingen

Voor handel met een aantal landen (waaronder Iran) zijn er tevens een aantal handelsrestricties van toepassing. Meer info hierover vind je bij Sancties.