Wetgeving civiele vuurwapens

De regeling van de in- uit-, doorvoer en overbrenging van  civiele vuurwapens, onderdelen en munitie zit (voorlopig) geheel vervat in het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit.

Deze regeling vormt wel gedeeltelijk de omzetting van zowel Europese als internationale regelgeving. Bovendien wordt de uitvoer van  civiele vuurwapens, onderdelen en munitie vanaf 30 september 2013 grotendeels  op Europees niveau geregeld worden, met Europese vergunningen als gevolg. Bepaalde aspecten van de regeling verwijzen bovendien naar de federale regelgeving over het verwerven en voorhanden hebben van wapens.

Nationaal niveau

Wapenhandeldecreet en Wapenhandelbesluit

Het Wapenhandeldecreet regelt de in-, uit- en doorvoer en overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie in titel 3 (artikel 29 tot en met 42).

Het Wapenhandelbesluit stelt de verdere regels vast in Deel 3 (artikel 37 tot en met 45).

U vindt het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit onderaan, samen met de memorie van toelichting bij het decreet en het Verslag aan de Vlaamse Regering over het besluit

Bijlage 4 van het Wapenhandelbesluit stelt de lijst vast van de civiele vuurwapens, onderdelen en munitie die in-, uit- en doorgevoerd en overgebracht kunnen worden zonder vergunning. U vindt deze lijst hiernaast als een apart document. Voor een praktische toelichting hierover klikt u hier.

Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan

Het Wapenhandeldecreet laat de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie enkel toe als de aanvrager van de vergunning op basis van de Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan, gerechtigd is om het vuurwapen, onderdeel of de munitie voorhanden te hebben of te verwerven.

De lijst van de civiele vuurwapens, onderdelen en munitie die in-, uit- en doorgevoerd en overgebracht kunnen worden zonder vergunning verwijst telkens naar de relevante uitvoeringsbesluiten van de Wapenwet van 8 juni 2006. Op die manier bepalen deze uitvoeringsbesluiten of de betreffende civiele vuurwapens, onderdelen en munitie al dan niet zonder vergunning kunnen in-, uit-, doorgevoerd of overgebracht worden.

Europees niveau

Richtlijn 2021/555 van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens en richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik

Deze  richtlijnen harmoniseren de regels van de EU-lidstaten omtrent de overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie binnen de EU, dit als onderdeel van de algemene harmonisatie van de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens en munitie.
De regeling van de overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie binnen de EU in het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit vormt dan ook de gedeeltelijke omzetting van deze richtlijnen.

Verordening (EU) Nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het […] VN-protocol inzake vuurwapens, en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan.

Deze Europese verordening regelt grotendeels de uitvoer van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie. Dit betekent dat de dienst Controle Strategische Goederen voor de uitvoer van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Europese vergunningen aflevert.

Voor de tijdelijke in- en uitvoer van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie voor verifieerbare legale doeleinden verplicht de verordening lidstaten om zelf vereenvoudigde procedures vast te stellen. Deze vereenvoudigde procedures werden dan ook voorzien in het Wapenhandeldecreet.

Internationaal niveau

VN-protocol inzake vuurwapens

De regeling van de uit- en doorvoer van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie in het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit vormt de gedeeltelijke omzetting van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

Documenten

pdf bestandWapenhandeldecreet van 15 juni 2012 - Geconsolideerde versie (231 kB)

pdf bestandWapenhandeldecreet van 15 juni 2012 - Memorie van toelichting (224 kB)

pdf bestandOptimalisatie Wapenhandeldecreet_Memorie van toelichting (349 kB)

pdf bestandOptimalisatie Wapenhandelbesluit gecoördineerde versie (509 kB)

pdf bestandOptimalisatie Wapenhandelbesluit_Verslag aan de Vlaamse Regering (13.05 MB)

pdf bestandWapenhandelbesluit van 20 juli 2012 (194 kB)

pdf bestandWapenhandelbesluit van 20 juli 2012 - Verslag aan de Vlaamse Regering (218 kB)

pdf bestandWapenhandelbesluit - Bijlage 4 - Lijst van 'vrijgestelde' vuurwapens (22 kB)

pdf bestandWapenwet van 8 juni 2006 (163 kB)

pdf bestandKB van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet (90 kB)

pdf bestandKB van 20 september 1991 betreffende de HFD-vuurwapens en de onklare vuurwapens (29 kB)

pdf bestandKB van 18 november 1996 tot indeling van sommige alarmwapens bij de categorie vergunningsplichtige vuurwapens (28 kB)

pdf bestandKB van 1 maart 1998 betreffende de indeling in categorieën (26 kB)

pdf bestandRichtlijn 2021/555 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (671 kB)

pdf bestandRichtlijn 93-15 van 5 april 1993 betreffende de controle op explosieven voor civiel gebruik (123 kB)

pdf bestandVerordening 258-2012 van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel van het VN-protocol inzake vuurwapens (1.58 MB)

pdf bestandVN-protocol van 31 mei 2001 inzake vuurwapens (74 kB)

pdf bestandGN-codes 'wapens en munitie, delen en toebehoren daarvan' (326 kB)