Wetgeving civiele vuurwapens

De regeling van de in- uit-, doorvoer en overbrenging van  civiele vuurwapens, onderdelen en munitie zit (voorlopig) geheel vervat in het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit.

Deze regeling vormt wel gedeeltelijk de omzetting van zowel Europese als internationale regelgeving. Bovendien wordt de uitvoer van  civiele vuurwapens, onderdelen en munitie vanaf 30 september 2013 grotendeels  op Europees niveau geregeld worden, met Europese vergunningen als gevolg. Bepaalde aspecten van de regeling verwijzen bovendien naar de federale regelgeving over het verwerven en voorhanden hebben van wapens.

Nationaal niveau

Wapenhandeldecreet en Wapenhandelbesluit

Het Wapenhandeldecreet regelt de in-, uit- en doorvoer en overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie in titel 3 (artikel 29 tot en met 42).

Het Wapenhandelbesluit stelt de verdere regels vast in Deel 3 (artikel 37 tot en met 45).

U vindt het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit onderaan, samen met de memorie van toelichting bij het decreet en het Verslag aan de Vlaamse Regering over het besluit

Bijlage 4 van het Wapenhandelbesluit stelt de lijst vast van de civiele vuurwapens, onderdelen en munitie die in-, uit- en doorgevoerd en overgebracht kunnen worden zonder vergunning. U vindt deze lijst hiernaast als een apart document. Voor een praktische toelichting hierover klikt u hier.

Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan

Het Wapenhandeldecreet laat de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie enkel toe als de aanvrager van de vergunning op basis van de Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan, gerechtigd is om het vuurwapen, onderdeel of de munitie voorhanden te hebben of te verwerven.

De lijst van de civiele vuurwapens, onderdelen en munitie die in-, uit- en doorgevoerd en overgebracht kunnen worden zonder vergunning verwijst telkens naar de relevante uitvoeringsbesluiten van de Wapenwet van 8 juni 2006. Op die manier bepalen deze uitvoeringsbesluiten of de betreffende civiele vuurwapens, onderdelen en munitie al dan niet zonder vergunning kunnen in-, uit-, doorgevoerd of overgebracht worden.

Europees niveau

Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens en richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik

Deze  richtlijnen harmoniseren de regels van de EU-lidstaten omtrent de overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie binnen de EU, dit als onderdeel van de algemene harmonisatie van de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens en munitie.
De regeling van de overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie binnen de EU in het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit vormt dan ook de gedeeltelijke omzetting van deze richtlijnen.

Verordening (EU) Nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het […] VN-protocol inzake vuurwapens, en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan.

Deze Europese verordening regelt grotendeels de uitvoer van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie. Dit betekent dat de dienst Controle Strategische Goederen voor de uitvoer van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Europese vergunningen aflevert.

Voor de tijdelijke in- en uitvoer van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie voor verifieerbare legale doeleinden verplicht de verordening lidstaten om zelf vereenvoudigde procedures vast te stellen. Deze vereenvoudigde procedures werden dan ook voorzien in het Wapenhandeldecreet.

Internationaal niveau

VN-protocol inzake vuurwapens

De regeling van de uit- en doorvoer van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie in het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit vormt de gedeeltelijke omzetting van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.