Rapportering vergunningen militaire goederen binnen de EU

Rapportering aan de hand van elektronische formulieren

Verplichting

De rapportering over het gebruik van algemene, globale en individuele vergunningen voor overbrengingen binnen de Europese Unie gebeurt op basis van een elektronisch formulier dat u via elektronische weg aan de dienst Controle Strategische Goederen moet bezorgen. Over de achtergrond daarvan vindt u een uitgebreide toelichting in het Verslag aan de Vlaamse Regering, gehecht aan het ontwerp van Wapenhandelbesluit (zie “Wetgeving").

 

Verschillend formulier naargelang de aard van de vergunning

De gegevens die u in het elektronische formulier moet opnemen, moet u grotendeels baseren op de documenten in het “gedetailleerd en volledig overzicht” dat u moet bijhouden van de zendingen die u op basis de betreffende vergunningen verricht. Meer daarover vindt u in de algemene sectie “Rapportering over het gebruik van vergunningen".

De inhoud van dit formulier verschilt naargelang de aard van vergunning waarvan u het gebruik rapporteert. Er zijn dus verschillende elektronische formulieren voor de rapportering over het gebruik van algemene en globale vergunningen en voor de rapportering over het gebruik van individuele vergunningen.

 

Standaardformulieren van de dienst Controle Strategische Goederen

Het Wapenhandelbesluit voorziet dat de dienst Controle Strategische Goederen op zijn website de elektronische formulieren ter beschikking stelt op basis waarvan de rapportering moet gebeuren.

Het “elektronisch formulier” voor de rapportering over het gebruik van algemene en globale vergunningen is het online rapporteringsinstrument “E-Rapportering Strategische Goederen” dat de dienst Controle Strategische Goederen daartoe heeft ontwikkeld. De toegang tot dit rapporteringsinstrument wordt door de dienst Controle Strategische Goederen verleend  aan elke persoon die zich registreert voor het gebruik van een algemene vergunning of een globale vergunning verkrijgt.     

Het elektronische formulier, inclusief bijlagen, voor de rapportering over het gebruik van individuele vergunningen voor de overbrenging van defensiegerelateerde producten vindt u op deze pagina.

 

Tijdstip en frequentie van de rapportering

Het tijdstip en de frequentie waarmee u over het gebruik van vergunning moet rapporteren verschilt naargelang de aard van vergunning. Ongeacht de frequentie geldt de basisregel dat u uw elektronische formulier uiterlijk twee maanden na de betreffende periode via elektronische weg aan de dienst Controle Strategische Goederen moet overmaken.

Samen met dat formulier moet u ook een digitaal afschrift bezorgen van het "gedetailleerd en volledig overzicht” van de verrichtte zendingen, d.w.z. per verrichte zending minstens één document – douanedocument of handelsbescheiden –waarin de gegevens zijn opgenomen die vermeld staan in artikel 49 van het Wapenhandeldecreet.

Als de geldigheidsduur van uw globale of individuele vergunning op het moment van de rapportering verstreken is of op het moment van de rapportering het geheel van de toegestane hoeveelheid of het toegestane gewicht van goederen is overgebracht stuurt u met de gewone of aangetekende post ook de originele vergunning terug.

 

Algemene vergunningen

De rapportering over het gebruik van de algemene vergunningen vindt halfjaarlijks plaats, respectievelijk over de periode van januari tot en met juni en over de periode van juli tot en met december.

 

Globale vergunningen

De rapportering over het gebruik van globale vergunningen vindt jaarlijks plaats over de periode van januari tot en met december.

 

Individuele vergunningen

De rapportering over het gebruik van individuele vergunningen vindt plaats na het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning of nadat het geheel van de toegestane hoeveelheid of het toegestane gewicht van goederen is overgebracht.