Overbrenging civiel vuurwapen naar EULS

Definitieve overbrenging binnen de EU

Overbrenging naar een andere lidstaat van de EU

Om een civiel vuurwapen, onderdelen daarvan of munitie daarvoor vanuit het Vlaamse Gewest naar een andere lidstaat van de EU over te brengen, moet u bij de dienst Controle Strategische Goederen een vergunning aanvragen. Dat is steeds een individuele vergunning voor de overbrenging van een bepaalde hoeveelheid civiele vuurwapens, onderdelen of munitie naar één bepaalde bestemmeling. Deze vergunning is één jaar geldig.
De vergunningsaanvraag gebeurt op basis van het formulier op deze pagina en, waar nodig, de bijlagen daarbij.

Bij de aanvraag moet u een kopie voegen van het document dat de titel bevat op basis waarvan u volgens de Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan gerechtigd bent om de goederen voorhanden te hebben of te verwerven. De documenten die door de dienst Controle Strategische Goederen worden aanvaard als volwaardige titels van legaal bezit, vindt u terug in de sectie “Bijkomende verplichtingen en documenten” .
Bij de aanvraag moet u ook een document voegen waaruit de voorafgaande toestemming van de lidstaat van bestemming voor de overbrenging blijkt, of waaruit blijkt dat de vergunning toegekend kan worden zonder die voorafgaande toestemming. In principe is dit het document ‘Voorafgaande toestemming voor de overbrenging (artikel 11, §4, van richtlijn 91/477)’ .

De nodige documenten moet u met een gewone of aangetekende brief aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen.

Na het verkrijgen van de vergunning en het verstrijken van de transactie moet u hierover rapporteren. Meer info daarover vindt u bij rapportering.

 

Tijdelijke overbrenging voor verifieerbare legale doeleinden

Houders van een Europese Vuurwapenpas

Jaag- of schietsportactiviteiten

Houders van een Europese Vuurwapenpas mogen voor de duur van hun jaag- of schietsportactiviteiten de vuurwapens die in de pas vermeld staan, samen met de bijhorende onderdelen en een proportionele hoeveelheid munitie, zonder vergunning overbrengen naar lidstaten van de EU.

De voorafgaande kennisgeving die geldt bij tijdelijke uitvoer voor jaag- en schietsportactiviteiten naar landen buiten de EU én voor tijdelijke overbrengingen voor andere verifieerbare legale doeleinden binnen de EU  (zie hieronder) is hier niet nodig.

Betrokkenen moeten wel te allen tijde hun Europese Vuurwapenpas kunnen voorleggen en op basis van een uitnodiging of een ander bewijs kunnen aantonen dat ze de vuurwapens daadwerkelijk overbrengen om deel te nemen aan jaag- of schietsportactiviteiten.

Demonstratie, expositie zonder verkoop, onderhoud, evaluatie en herstelling

Houders van een Europese Vuurwapenpas mogen voor de duur van de voormelde activiteiten de vuurwapens die in de pas vermeld staan, samen met de bijhorende onderdelen, ook zonder vergunning overbrengen naar lidstaten van de EU voor doeleinden van demonstratie, expositie zonder verkoop, onderhoud, evaluatie en herstelling.

Anders dan bij overbrenging voor jaag- of schietsportactiviteiten, moeten dergelijke activiteiten wel voorafgaand aan de dienst Controle Strategische Goederen gemeld worden op basis van het betreffende formulier.

Bij dat formulier moet u een kopie voegen van uw Europese Vuurwapenpas en een bewijs dat aantoont dat u de vuurwapens daadwerkelijk voor de betreffende activiteiten overbrengt.

Deze documenten moet u uiterlijk twee werkdagen voor de voorgenomen overbrenging per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert, bezorgen aan de dienst Controle Strategische Goederen.

Zodra de dienst Controle Strategische Goederen een volledige kennisgeving ontvangt, worden de gegevens daarvan gecontroleerd en krijgt u een gecertificeerd afschrift van uw kennisgeving per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert.

Uiterlijk twee maanden na het beëindigen van de activiteiten moet u aan de dienst Controle Strategische Goederen een bewijs van wederoverbrenging voorleggen. Daarvoor hebt u twee mogelijkheden.

De eenvoudigste mogelijkheid behoeft twee stappen. Ten eerste laat u uw gecertificeerd afschrift zowel op het moment van de effectieve overbrenging als op het moment van de wederoverbrenging afstempelen door een daartoe bevoegde dienst. Als u via een luchthaven vertrekt zal uw gecertificeerd afschrift in dat opzicht sowieso afgestempeld door de veiligheidsdienst van de luchthaven. Voor andere gevallen zijn de Belgische politie- en douanediensten gemachtigd. Voor deze stempels zijn op de tweede pagina van het kennisgevingsformulier twee vakken voorzien. Vervolgens bezorgt u uw gecertificeerd afschrift binnen twee maanden na de wederoverbrenging terug aan de dienst Controle Strategische Goederen.

Als het afstempelen niet mogelijk is, legt u uiterlijk twee maanden na het beëindigen van uw activiteiten aan de dienst Controle Strategische Goederen een ander bewijs van wederoverbrenging voor. Het bewijs wordt geleverd door enig document waaruit blijkt dat de goederen binnen de gestelde termijn zijn wederovergebracht. Dat kan bijvoorbeeld een document zijn van de luchtvaartmaatschappij waarmee u de goederen hebt wederovergebracht. Op dat document moeten dan uiteraard wel duidelijk de datum van de wederoverbrenging en de essentiële kenmerken – aard, categorie, merk, model, kaliber en serienummer – van de civiele vuurwapens, onderdelen en munitie vermeld staan.

De volgende documenten vindt u op deze pagina:

  • Kennisgeving van de tijdelijke invoer, uitvoer of overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie;
  • Bijlage bij de kennisgeving van de tijdelijke invoer, uitvoer of overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie: bijkomende wapens (hiermee kunt u bijkomende vuurwapens, onderdelen en munitie oplijsten).

Houders van een erkenning als wapenhandelaar

Houders van een erkenning als wapenhandelaar kunnen voor de tijdelijke overbrenging van civiele vuurwapens en onderdelen vanuit en naar lidstaten van de EU voor doeleinden van demonstratie of expositie zonder verkoop en van onderhoud, evaluatie en herstelling, een meervoudige vergunning aanvragen.

Een meervoudige vergunning geldt net als de individuele vergunning voor de overbrenging van een bepaalde hoeveelheid civiele vuurwapens, onderdelen of munitie van één bepaalde afzender of naar één bepaalde bestemmeling en is eveneens één jaar geldig. De meervoudigheid betekent echter dat de houder de civiele vuurwapens en onderdelen die in de meervoudige vergunning zijn opgenomen tijdens de looptijd van de vergunning onbeperkt kan overbrengen tussen de lidstaat van afzending en de lidstaat van bestemming.

Om een meervoudige vergunning te verkrijgen moet u bij de dienst Controle Strategische Goederen een aanvraag indienen op basis van het betreffende formulier.

Bij de aanvraag moet u een kopie voegen van uw erkenning als wapenhandelaar.

Bij de aanvraag moet u ook een document voegen waaruit de voorafgaande toestemming van de lidstaat van bestemming voor de overbrenging blijkt, of waaruit blijkt dat de vergunning toegekend kan worden zonder die voorafgaande toestemming.
De volgende documenten vindt u op deze pagina:

  • Aanvraag van een vergunning voor de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie.

De nodige documenten moet u met een gewone of aangetekende brief aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen.

Overbrenging door een erkende wapenhandelaar naar een andere wapenhandelaar in andere EU-lidstaat

“Open vergunning”

Elke houder van een erkenning als wapenhandelaar kan gebruik maken van een vereenvoudigde procedure om civiele vuurwapens, onderdelen en munitie  over te brengen naar een andere wapenhandelaar in een andere lidstaat van de EU, namelijk via het systeem van de “open vergunning”.

Een open vergunning laat erkende wapenhandelaars toe om voor een periode van drie jaar telkens op basis van een eenvoudige verklaring van vervoer civiele vuurwapens, onderdelen en munitie over te brengen naar een andere wapenhandelaar in een andere lidstaat van de EU. De procedure van die verklaring van vervoer wordt hieronder beschreven.

De open vergunning vraagt u met een gewone of aangetekende brief aan bij de dienst Controle Strategische Goederen. Daarbij voegt u de volgende documenten:

  • Kopie van uw erkenning als wapenhandelaar;
  • Kopie van de statuten van de rechtspersoon.

“Verklaring van vervoer van vuurwapens en munitie door een erkende wapenhandelaar”

Als u op basis van uw open vergunning een overbrenging naar een andere EU lidstaat wil verrichten, moet u uiterlijk twee werkdagen voor die overbrenging aan de dienst Controle Strategische Goederen een nauwkeurig ingevulde “Verklaring van vervoer van vuurwapens en munitie door een erkende wapenhandelaar” bezorgen (zie formulier op deze pagina). Dit kan met een gewone of aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert.

Bij dat formulier moet u een kopie van uw open vergunning voegen, samen met een document waaruit de voorafgaande toestemming van het land van bestemming voor de overbrenging blijkt, of waaruit blijkt dat de overbrenging toegestaan kan worden zonder die voorafgaande toestemming.

Zodra de dienst Controle Strategische Goederen de nodige documenten ontvangt, worden de gegevens daarvan gecontroleerd en ontvangt u een gecertificeerd afschrift van uw formulier, per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert. Dit afschrift moet ook elke overbrenging vergezellen.

De dienst Controle Strategische Goederen zendt ook een gecertificeerd afschrift van uw formulier naar de bevoegde autoriteiten in de lidstaat van bestemming.