Invoer civiele vuurwapens

Definitieve invoer

Invoer in het Vlaamse Gewest

Om civiele vuurwapens, onderdelen daarvan of munitie daarvoor in het Vlaamse Gewest  in te voeren vanuit een land buiten de Europese Unie, moet u bij de dienst Controle Strategische Goederen een vergunning aanvragen. Dat is steeds een individuele vergunning voor de invoer van een bepaalde hoeveelheid civiele vuurwapens, onderdelen of munitie van één bepaalde afzender. Deze vergunning is één jaar geldig.

De vergunningsaanvraag gebeurt op basis van het formulier op deze pagina en, waar nodig, de bijlagen daarbij.

Bij de aanvraag moet u een kopie voegen van het document dat de titel bevat op basis waarvan u volgens de Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan gerechtigd bent om de goederen voorhanden te hebben of te verwerven. De documenten die door de dienst Controle Strategische Goederen worden aanvaard als volwaardige titels van legaal bezit, vindt u terug in de sectie “Bijkomende verplichtingen en documenten”.

De nodige documenten moet u met een gewone of aangetekende brief aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen.

Na het verkrijgen van de vergunning en het verstrijken van de transactie moet u hierover rapporteren. Meer info daarover vindt u bij rapportering.

 

Tijdelijke invoer voor verifieerbare legale doeleinden

Verifieerbare legale doeleinden?

In het kader van de tijdelijke invoer van civiele vuurwapens, onderdelen daarvan (en munitie daarvoor) vanuit landen buiten de Europese Unie worden onder “verifieerbare legale doeleinden” de volgende activiteiten verstaan:

 • jaag- of schietsportactiviteiten;
 • demonstratie;
 • expositie zonder verkoop;
 • onderhoud;
 • evaluatie;
 • herstelling;
 • tijdelijke opslag.

Houders van een Europese Vuurwapenpas of een Belgische bezitstitel

Ingevolge de toepassing van (EU) Verordening Nr. 258/2012 mogen houders van een Europese Vuurwapenpas of van een Belgische bezitstitel mogen voor de duur van één van de voormelde activiteiten de vuurwapens en onderdelen waarvoor hun vuurwapenpas of Belgische bezitstitel geldt, zonder vergunning tijdelijk invoeren vanuit landen buiten de Europese Unie. Als het gaat over jaag- of schietsportactiviteiten geldt dit eveneens voor een proportionele hoeveelheid munitie, beperkt tot een maximum van 800 patronen voor jagers en een maximum van 1 200 patronen voor sportschutters.

De voormelde “Vuurwapenverordening” verbindt weliswaar bepaalde voorwaarden aan deze versoepeling.  Zo moet u naast een Europese Vuurwapenpas of een Belgische bezitstitel ook een bewijs van de reden van de reis kunnen voorleggen. Bij jaag- of schietsportactiviteiten kan dit bijvoorbeeld gaan over een uitnodiging.

Met het oog op deze controle moet u uw reis en uw activiteit voorafgaand aan de dienst Controle Strategische Goederen melden op basis van formulier dat u op deze pagina kan terugvinden.

Bij dat formulier moet u een kopie voegen van uw Europese Vuurwapenpas of uw Belgische bezitstitel en een bewijs dat aantoont dat u de vuurwapens daadwerkelijk voor de betreffende activiteiten invoert.

Deze documenten moet u uiterlijk twee werkdagen voor de voorgenomen invoer per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert, bezorgen aan de dienst Controle Strategische Goederen.

Zodra de dienst Controle Strategische Goederen een volledige kennisgeving ontvangt, worden de gegevens daarvan gecontroleerd en krijgt u een gecertificeerd afschrift van uw kennisgeving per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert.

Uiterlijk twee maanden na het beëindigen van de activiteiten moet u aan de dienst Controle Strategische Goederen een bewijs voorleggen van de wederuitvoer. Daarvoor hebt u twee mogelijkheden.

 1. De eenvoudigste mogelijkheid behoeft twee stappen. Ten eerste laat u uw gecertificeerd afschrift zowel op het moment van de effectieve tijdelijke invoer als op het moment van de wederuitvoer afstempelen door een daartoe bevoegde dienst. Als u via een luchthaven vertrekt zal uw gecertificeerd afschrift in dat opzicht sowieso afgestempeld door de veiligheidsdienst van de luchthaven. Voor andere gevallen zijn de Belgische politie- en douanediensten gemachtigd. Voor deze stempels zijn op de tweede pagina van het kennisgevingsformulier twee vakken voorzien. Vervolgens bezorgt u uw gecertificeerd afschrift binnen twee maanden na de wederuitvoer terug aan de dienst Controle Strategische Goederen.
 2. Als het afstempelen niet mogelijk is legt u uiterlijk twee maanden na het beëindigen van uw activiteiten aan de dienst Controle Strategische Goederen een ander bewijs van wederuitvoer voor. Het meest formele bewijs wordt geleverd door een document dat uitgereikt wordt door het douanebestuur van het invoerende land, waaruit blijkt dat de ingevoerde goederen zijn aangegeven. U kan echter ook enig ander document voorleggen waaruit blijkt dat de goederen binnen de gestelde termijn zijn wederuitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld een document zijn van de luchtvaartmaatschappij waarmee u de goederen hebt wederuitgevoerd. Op dat document moeten dan uiteraard wel duidelijk de datum van de wederuitvoer en de essentiële kenmerken – aard, categorie, merk, model, kaliber en serienummer – van de civiele vuurwapens, onderdelen en munitie vermeld staan.

De volgende documenten vindt u op deze pagina:

 • Kennisgeving van de tijdelijke invoer, uitvoer of overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie;
 • Bijlage bij de kennisgeving van de tijdelijke invoer, uitvoer of overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie: bijkomende wapens.

De voormelde bijlage moet u enkel gebruiken als u meer dan drie civiele vuurwapens of onderdelen tijdelijk wilt invoeren, uitvoeren of overbrengen.

Houders van een erkenning als wapenhandelaar

Houders van een erkenning als wapenhandelaar kunnen voor de tijdelijke invoer van civiele vuurwapens en onderdelen vanuit landen buiten de Europese Unie voor voormelde doeleinden een meervoudige vergunning aanvragen.
Een meervoudige vergunning geldt net als de individuele vergunning voor de invoer van een bepaalde hoeveelheid civiele vuurwapens, onderdelen of munitie van één bepaalde afzender of naar één bepaalde bestemmeling en is eveneens één jaar geldig. De meervoudigheid betekent echter dat de houder de civiele vuurwapens en onderdelen die in de  meervoudige vergunning zijn opgenomen tijdens de looptijd van de vergunning, onbeperkt kan verzenden of meenemen tussen het land van afzending en het land van bestemming.

Om een meervoudige vergunning te verkrijgen moet u bij de dienst Controle Strategische Goederen een aanvraag indienen op basis van het formulier op deze pagina.

Bij de aanvraag moet u een kopie voegen van uw erkenning als wapenhandelaar.

Bij de aanvraag moet u ook een document voegen waaruit de voorafgaande toestemming van de lidstaat van bestemming voor de invoer blijkt, of waaruit blijkt dat de vergunning toegekend kan worden zonder die voorafgaande toestemming. In principe is dit een kopie van de invoervergunning of een origineel (internationaal) invoercertificaat.

De volgende documenten vindt u op deze pagina:

 • Aanvraag van een vergunning voor de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie.

De nodige documenten moet u met een gewone of aangetekende brief aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen.