Vlaams Trustfonds bij Internationale Arbeidsorganisatie (2018-2019)

In december 2001 richtte de Vlaamse Regering het Vlaams Trustfonds bij de IAO op. De middelen uit dit fonds worden aangewend voor activiteiten die beantwoorden aan de strategische doelstellingen van de IAO en aan de thematische en geografische prioriteiten van het Vlaamse buitenlandse beleid. Het trustfonds wordt gevoed met tweejaarlijkse bijdragen van de Vlaamse Regering. 

Sinds de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de IAO werd hernieuwd in 2016, ligt de inhoudelijke focus, die prioritair is, op het promoten van waardig werk bij vrouwen en jongeren, met specifieke aandacht voor sociale dialoog. Geografisch is er een voorkeur voor Zuidelijk Afrika. Ook kan er worden ingezet op actuele noden en opportuniteiten.

Projecten 2018-2019:

Project:  Waardig Werk bevorderen op theeplantages in het Thyolo District in Malawi

Bedrag: 275.442 euro

Duur: 24 maanden

De doelstelling van dit project is het realiseren van capaciteitsopbouw om op een duurzame manier waardig werk tekorten te identificeren en aan te kaarten. Het project zal hiervoor samenwerken met overheidsinstanties, werknemers, werkgevers en hun vertegenwoordigers op alle verschillende niveaus die werkzaam zijn binnen de theeplantage sector van Malawi en meer specifiek: het Thyolo district.