Vlaams Trustfonds bij Internationale Arbeidsorganisatie (2014-2016)

In december 2001 richtte de Vlaamse Regering het Vlaams Trustfonds bij de IAO op. De middelen uit dit fonds worden aangewend voor activiteiten die beantwoorden aan de strategische doelstellingen van de IAO en aan de thematische en geografische prioriteiten van het Vlaamse buitenlandse beleid. Het trustfonds wordt gevoed met tweejaarlijkse bijdragen van de Vlaamse Regering. 

Sinds de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de IAO werd hernieuwd in 2016, ligt de inhoudelijke focus, die prioritair is, op het promoten van waardig werk bij vrouwen en jongeren, met specifieke aandacht voor sociale dialoog. Geografisch is er een voorkeur voor Zuidelijk Afrika. Ook kan er worden ingezet op actuele noden en opportuniteiten. Annex I bij de samenwerkingsovereenkomst handelt over de specifieke modaliteiten die verbonden zijn aan de werking van het Vlaams IAO-trustfonds.

Projecten 2014 - 2016:

Project:  ‘Arbeidsrechten in Globaliserende Economieën: doorlichting van Arbeidsvoorzieningen in Handels- en Investeringsakkoorden’ 

Bedrag: 450.000 euro

Duur: juli 2014 - december 2017

Project:  ‘Waardig Werk en de Zorgeconomie: erkennen, belonen en herverdelen van zorgtaken’  

Bedrag: 400.000 euro

Duur: januari 2016 - december 2017

Bekijk de film over dit project

Project: ‘Scaling up the VCT@work initiative in Southern Afrika’

Bedrag: 187.364 euro

Duur: februari 2017 – februari 2019