Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee

Korte inhoud: De Overeenkomst tussen België, Luxemburg en Nederland nopens de instelling van een Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, ondertekend op 5 november 1955, aangevuld met het Protocol dat ondertekend werd op 3 februari 1958 richtte de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (IPR) op. De Overeenkomst van 1955 beantwoordde niet meer aan de praktijk en aan de ontwikkelingen in en buiten de Benelux. Het voorliggende verdrag heeft tot doel enerzijds meer gewicht te geven aan de IPR en anderzijds de tekst van de Instellingsovereenkomst af te stemmen op het nieuwe Beneluxverdrag van 2008.

Ondertekening: 20/01/2015

Bekrachtiging en afkondiging: 17/07/2015

Publicatie decreet in Staatsblad: 14/08/2015

Publicatie tekst in Staatsblad: 21/06/2019

Ratificatie: 13/06/2019

Inwerkingtreding: 01/08/2019

pdf bestand1109_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (2.95 MB)

pdf bestand1109_Ondertekende akte in het Frans.pdf (336 kB)

pdf bestand1109_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (299 kB)

pdf bestand1109_Advies van de Raad van State.pdf (97 kB)

pdf bestand1109_Decreet.pdf (30 kB)