Unesco

Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) is een gespecialiseerd VN-Agentschap met hoofdzetel in Parijs. Het mandaat is gericht op bevordering van vrede  via  cultuur, onderwijs, wetenschap, communicatie en informatie.

Unesco's normerend werk op vlak van onderwijs, cultuur en antidoping heeft een grote impact op het Vlaams beleid. De conventies bieden een belangrijk rechtsinstrument op wereldvlak, bijvoorbeeld tegen illegale handel in cultuurgoederen of tegen doping in de sport. De  conventies worden doorvertaald naar het Vlaamse beleid, maar ook naar andere internationale regelgeving. Zo bijvoorbeeld worden de principes inzake culturele diversiteit overgenomen in internationale handelsakkoorden. De Vlaamse expertise inzake waterbeheer vormt een waardevolle bijdrage om klimaatverandering tegen te gaan via ons Unesco-Trustfonds Wetenschappen. Via het Trustfonds voor erfgoed dragen we bij tot culturele preservatie en de ontwikkeling van socio-economische voordelen voor Afrika, aan mariene biodiversiteit en behoud van de oceanen en aan levende Werelderfgoedsteden. 

Vlaanderen is één van de grootste substatelijke donoren en vervult een sleutelrol inzake training en capaciteitsopbouw voor oceaangerelateerde data en informatieverwerking via het IODE-Office (International Oceanographic Data and Information Exchange) in Oostende.

Vlaamse Unesco Trustfondsen

Om de samenwerking met Unesco te stroomlijnen heeft Vlaanderen twee trustfondsen gecreëerd: het Vlaams Unesco-Trustfonds Wetenschappen (FUST) en het Algemeen Trustfonds (FUT).

De Vlaamse Unesco Commissie (VUC) heeft als taak de band tussen Vlaanderen en Unesco te bevorderen, en de Vlaamse Regering te adviseren over Unesco-materies.

1/10/2020 NIEUWE WEBSITE 
www.unesco-vlaanderen.be