Subsidie voor meer werkgelegenheid via kleine en middelgrote ondernemingen in Vrijstaat, 2011

Project: Employment creation through small and medium scale enterprise development in Free State

Begunstigde: Internationale Arbeidsorganisatie

Periode: 2011-2014

Budget: 4.500.000 euro

De provincie Vrijstaat kampt met een zorgwekkende werkloosheidsgraad, vooral onder jongeren. Veel jongeren wagen hun kans als ondernemer, maar missen vaak de nodige vaardigheden en ondersteuning om hun kleine bedrijfjes rendabel te maken. Met dit programma wil de provinciale overheid tegemoet komen aan deze problematiek.

Het programma wil bijdragen tot het creëren van waardige werkgelegenheid voor de, historisch gezien, benadeelde bevolking van de provincie Vrijstaat.

Er wordt gewerkt op vier niveaus:

  • Er zal gewerkt worden aan het stimuleren van een ondernemingscultuur bij de doelgroep. Hiertoe zullen een sensibilisatie- en een promotiecampagne worden opgezet rond het belang van ondernemen. Daarnaast zal ook een vormingsprogramma worden uitgewerkt om de competenties van vrouwen en jongeren rond ondernemerschap te versterken.
  • Op het niveau van het beleid en het regelgevende kader, zal het programma werken aan een meer coherent provinciaal en gemeentelijk beleid rond kmo- ontwikkeling. Hiertoe zal ondersteuning worden gegeven aan provinciale en gemeentelijke instanties rond beleidsvoorbereiding en -uitvoering met betrekking tot kmo-ontwikkeling. Er worden ook activiteiten voorzien om de synergie tussen de verschillende kmo-ontwikkelingsinitiatieven te stimuleren.
  • Op het niveau van de ondersteunende diensten, zal het programma organisaties begeleiden die diensten leveren aan kleine en middelgrote ondernemingen. Het aanbod van diensten aan kmo’s zal zo verbeteren, niet alleen op het vlak van  financiële diensten, maar ook voor wat betreft sectorspecifieke training en advies. Voor financiële kredietverlening zal nauw worden samengewerkt met de Free State Development Corporation, het provinciaal kmo ontwikkelingsagentschap.
  • Op het niveau van startende en jonge ondernemingen, zal het actief gebruik van en de vraag naar financiële en andere ondersteunende diensten gestimuleerd worden.

Met dit programma hoopt de provinciale overheid minstens 5.000 jongeren op een duurzame manier te werk te kunnen stellen in minstens 1.000 kleine bedrijfjes. Er zal aandacht worden besteed aan HIV/AIDS op de werkvloer en aan het stimuleren van groene jobs.

Het programma focust in eerste instantie op de sectoren landbouw(verwerking), toerisme, bouw en dienstverlening en zal opstarten in twee gemeenten, met name Mangaung en Matjhabeng.