Subsidie voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen: meerlandenprogramma

Project: Beëindigen van geweld tegen vrouwen: meerlandenprogramma

Organisatie: Raad van Europa

Bedrag: 100.000 euro

Duur: 24 maanden

De Raad van Europa hanteert de hoogste Europese normen op het gebied van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De Raad van Europa beheert een programma voor de ondersteuning van lidstaten, op hun verzoek, bij het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Het programma heeft tot doel om de ratificatie en uitvoering van het Verdrag van Istanbul te bevorderen. Dit verdrag staat wereldwijd bekend als het meest alomvattende en vooruitstrevende instrument op het vlak van het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld.

De subsidie zal onder meer online opleidingsmateriaal, zichtbaarheid en bewustmakingsinitiatieven financieren.

Deze subsidie sluit aan bij het buitenlandbeleid dat een betere naleving van de mensenrechten wereldwijd nastreeft en aan de behartiging van de Vlaamse belangen in multilaterale organisaties.

Het project houdt rekening met eventuele reis- en ontmoetingsbeperkingen als gevolg van de COVID-19 pandemie.