Subsidie voor de versterking van de gezondheidssector in Mozambique, 2006

Tijdsduur: 2006-2015

Budget: 20.000.000 euro

Via deze vorm van budgetsteun wil de Vlaamse overheid bijdragen aan de financiering van de Mozambikaanse gezondheidssector.

Duur en budget

Sinds 2006 stort de Vlaamse overheid elk jaar twee miljoen euro in "Prosaude", het gemeenschappelijke fonds voor de financiering van de gezondheidssector door buitenlandse en internationale donoren. Dit systeem wordt ook wel SWAp (Sector-Wide Approach) genoemd. De steun aan dit fonds maakt ook deel uit van de huidige strategienota Vlaanderen-Mozambique die loopt van 2011 tot 2015.

Probleemstelling

De openbare gezondheidssector in Mozambique heeft nood aan versterking en uitbreiding, maar daar zijn structurele investeringen op lange termijn voor nodig.

Uitwerking

Een SWAp is een relatief moderne vorm van rechtstreekse samenwerking tussen de overheden van de donoren en de overheden van de ontwikkelingspartners. De kernelementen van een efficiënte SWAp zijn:

 • een duidelijk sectorbeleid met welomschreven strategieën
 • één programma en één budget, met een duidelijk omschreven uitgavenplanning (“Medium Term Expenditure Framework” MTEF)
 • de overheid van het ontvangende land die zelf het leiderschap opneemt om het proces te sturen
 • een geformaliseerd proces voor coördinatie en harmonisatie wat betreft rapportering, begroting, financieel management en aanbesteding tussen de donoren en de partneroverheid
 • een monitoringsysteem dat de voortgang meet en de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen versterkt
 • lokale capaciteitsopbouw
 • hervormingen doorvoeren op het institutionele vlak

Sectorprogramma’s zijn per definitie dynamisch en omdat ze afhankelijk zijn van heel wat interne en externe factoren kan het proces erg wisselend verlopen.

Een aantal succesfactoren zijn:

 • een sterk leiderschap van de partneroverheid
 • een grote consensus tussen overheid en donoren op beleidsmatig en op managementniveau
 • een acceptabel niveau van macro-economische en politieke stabiliteit


Voor de gezondheidssector werden zes prioriteiten vastgelegd:

 • betrokkenheid van de lokale gemeenschappen bij het gezondheidsthema
 • logistieke aanvoer van medicijnen en andere medische goederen
 • financieel management
 • gezondheidsinformatiesysteem
 • personeelsbeleid
 • infrastructuur

Partner

Voor de implementatie van het ontwikkelingsplan wordt het Mozambikaanse ministerie van volksgezondheid ondersteund door de volgende partners: Ierland, DFID (Groot-Brittannië), Clinton Foundation, CIDA (Canada), Europese Commissie, DANIDA (Denemarken), Italië, Spanje, Nederland, Vlaanderen, Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) etc. De partners en het Mozambikaanse ministerie werken samen in technische werkgroepen die worden voorgezeten door het ministerie.