Subsidie voor de versterking van de gezondheidssector in Malawi, 2009

Tijdsduur: 2009-2013

Budget: 10.000.000

De Vlaamse overheid draagt bij tot de uitbreiding en versterking van de gezondheidssector in Malawi.

Duur en budget

Van 2009 tot en met 2013 investeert Vlaanderen elk jaar 2 miljoen euro in de gezondheidssector van Malawi.

Probleemstelling

De openbare gezondheidssector in Malawi heeft nood aan versterking en uitbreiding, maar daar zijn structurele investeringen op lange termijn voor nodig.

Uitwerking

De Vlaamse bijdrage verloopt  onder de vorm van sectorale budgetsteun aan Malawi. Deze budgetsteun verloopt volgens de principes van de zogenaamde “Sector Wide Approach” (SWAp), waarbij Vlaanderen, naast onder meer Groot-Brittannië en Duitsland, één van de donoren is. Dit betekent dat de bijdrage overgemaakt wordt aan het Malawische ministerie van financiën, dat de middelen vervolgens doorstort aan het ministerie van gezondheid in Malawi.

Een SWAp is een relatief moderne vorm van rechtstreekse samenwerking tussen de overheden van de donoren en de overheden van de ontwikkelingspartners. De kernelementen van een efficiënte SWAp zijn:

  • een duidelijk sectorbeleid met welomschreven strategieën
  • één programma en één budget, met een duidelijk omschreven uitgavenplanning (“Medium Term Expenditure Framework” MTEF)
  • de overheid van het ontvangende land heeft het leiderschap om het proces te sturen
  • een geformaliseerd proces voor coördinatie en harmonisatie wat betreft rapportering, begroting, financieel management en aanbesteding tussen de donoren en de partneroverheid
  • een monitoringsysteem dat de voortgang meet en de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen versterkt
  • lokale capaciteitsopbouw
  • hervormingen doorvoeren op het institutionele vlak

Sectorprogramma’s zijn per definitie dynamisch en omdat ze afhankelijk zijn van heel wat interne en externe factoren kan het proces erg wisselend verlopen.

Een aantal succesfactoren zijn:

  • een sterk leiderschap van de partneroverheid
  • een grote consensus tussen de ontvangende overheid en de donoren op beleidsmatig en op managementniveau
  • een acceptabel niveau van macro-economische en politieke stabiliteit

De Malawische overheid werkte in samenwerking met ontwikkelingspartners, zoals VAIS, het “Health Sector Strategic Plan” (HSSP) uit. Dit is een concreet werkplan om de gezondheidssector verder uit te breiden. De algemene doelstelling is alle Malawiërs een basisgezondheidspakket aan te bieden. Dat houdt een minimum aan diensten in die gratis aan de ganse bevolking worden aangeboden.