Subsidie voor 'building markets for prosperity' van ACE, Malawi, 2020

Project: Building Markets for Prosperity (BM4P)

Begunstigde: Agricultural Commodity Exchange for Africa (ACE)

Duur: 2020 - 2024

Bedrag: 1.500.000 euro

ACE opereert als een handelsfacilitator die verkopers, beheerders van opslagplaatsen, banken en opkopers samen brengt om structuur en orde te scheppen in de landbouwmarkt die zich overwegend in de informele economie bevind. Een context waarbij kleinschalige landbouwers makkelijk uitgebuit worden.

Het project bouwt voort op het vorige project "Strengthening Farmer Organisations and Rural Structured Trade Mechanisms in Malawi" dat werd uit gevoerd door ACE en WFP (2014). En richt zich op coöperatieven en boerenorganisaties in Malawi met weinig of geen toegang tot formele landbouwmarkten.

Via dit project zet ACE in op:

  • het tot stand brengen van duurzame netwerken tussen landbouworganisaties.
  • het bevorderen van de deelname aan handelssystemen en het gebruik van financiële diensten door kleine boeren
  • het inclusief maken van landbouwcoöperatievenvoor vrouwen en jonge boeren door vertegenwoordiging in de beheerscomités van deze groepen te stimuleren.

Vlaanderen richt zich in zijn samenwerking met Malawi volledig op de landbouwsector. De meerderheid van de bevolking bestaat uit kleinschalige boeren, die enorm kwetsbaar zijn voor klimaatveranderingen. Door een betere voorlichting over technieken en gewassen wapenen deze boeren zich beter tegen deze uitdaging. Vlaanderen kiest ervoor om in Malawi bij te dragen tot een performant landbouwbeleid en het recht op voedselzekerheid in Malawi. Extra aandacht gaat naar het waarborgen van gelijke kansen voor vrouwen en jongeren en het ondersteunen van goed bestuur binnen de landbouwsector.