Subsidie aan het sectorfonds FASE ter ondersteuning van het onderwijs, 2010

Tijdsduur: 2010-2013

Budget: 3.200.000

De Mozambikaanse overheid werkt met vijfjarige strategische plannen voor de volledige onderwijssector. In die plannen wordt de toekomstvisie op het volledige onderwijssysteem naar voor geschoven. Het betreft dus alle niveaus en componenten van het onderwijssysteem, met name:

  • het basisonderwijs
  • het secundair onderwijs (inclusief algemeen en technisch en beroepsonderwijs)
  • de lerarenopleidingen
  • het hoger onderwijs
  • verschillende transversale thema's (inclusief gendergelijkwaardigheid in onderwijs en HIV/AIDS)
  • de kwalitatieve aspecten van het onderwijs (inclusief sport op school en gebruik van ICT)

Via een bijdrage aan het sectorfonds FASE wenst de Vlaamse overheid bij te dragen aan de realisatie van deze strategisch plannen.

Duur en budget

De bijdrage van Vlaanderen betreft een bedrag van 3.200.000 euro en loopt van 2010 tot eind 2013.

Probleemstelling

Het publieke onderwijssysteem in Mozambique heeft nood aan versterking en capaciteitsopbouw. Het onderwijs wordt gekenmerkt door een lage instroom, een hoge drop-out en een uitstroom die kwalitatief kan worden verbeterd. Problematisch zijn vooral de lage cijfers van leerlingen die het basisonderwijs afwerken zonder zittenblijven, de drop-out tussen lager en secundair onderwijs en de kwaliteit van de uitstroom in functie van de arbeidsmarkt. Het aantal gediplomeerde leerlingen met voldoende competenties voor de arbeidsmarkt is eerder laag, wat dan weer leidt tot lage lokale tewerkstellingscijfers.

Uitwerking

De Vlaamse bijdrage verloopt  onder de vorm van sectorale budgetsteun waarbij de principes van de zogenaamde “Sector Wide Approach” (SWAp) worden gevolgd. Het budget van het betrokken sectorfonds bestaat immers uit de bijdragen van verschillende donoren. De focus ligt daarbij niet alleen op betere percentages aangaande de daadkracht en resultaten van het onderwijssysteem, maar via dit sectorfonds worden tevens de transparantie van het beleid, het financieel management en de verantwoordingsmechanismen van de overheid verbeterd.

Partner

  • Ministerie van onderwijs - Mozambique
  • DFID ("Department for International Development") - Groot-Brittannië

Voor de opvolging van FASE heeft Vlaanderen een zogenaamde “silent partnership” afgesloten met DFID.