Sancties Syrië

Ten aanzien van Syrië zijn er door de Europese Unie specifieke maatregelen uitgevaardigd naar aanleiding van mensenrechtenschendingen (initieel omwille van de onderdrukking van vreedzame demonstraties). Dit betreft beperkende maatregelen. Dergelijke beperkende maatregelen worden ook wel sanctiemaatregelen genoemd en deze dienen als politiek instrument in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Het doel van deze beperkende maatregelen is om geen steun te verlenen aan het Syrische regime enerzijds, en het voorkomen van de productie van chemische wapens anderzijds. Waakzaamheid is dus geboden voor alle transacties naar Syrië rechtstreeks ten aanzien van overheidsinstellingen of voor transacties die mogelijks afgewend kunnen worden door de overheid, door rebellen of terroristische groeperingen.

De toepasselijke wetgeving is Verordening (EU) nr. 36/2012, zoals gewijzigd. Deze beperkende maatregelen omvatten onder andere verboden entiteiten, verboden producten en de bijkomende vergunningsplicht voor sommige producten.

Er geld een verbod op export aan bepaalde eindgebruikers voor materiaal dat voor binnenlandse repressie gebruikt kan worden en voor deelname aan activiteiten die de verbodsbepalingen omzeilen. Er geldt een verbod op technische bijstand inzake goederen en technologie voor militair materiaal en inzake verboden producten en eindgebruikers. Er wordt geen vergunning afgeleverd wanneer de dCSG er redelijke gronden toe heeft aan te nemen dat de producten en technologie door of namens het Syrische regime gebruikt zal worden voor toezicht of interceptie van internetcommunicatie of telefoongesprekken in Syrië. Er geldt ook een verbod van export van producten voor gebruik in de Syrische aardolie- en aardgasindustrie. Daarnaast gelden er ook beperkingen op de deelname aan infrastructuurprojecten in Syrië voor de productie van elektriciteit.

Syrië kan globaal genomen als een gevoelige bestemming beschouwd worden voor zo goed als elke export. Onze dienst raadt bij transacties naar Syrië aan om, als exporterend bedrijf, bijkomende zorg te besteden aan de screening van de betreffende transactie in elke fase van uw logistieke flow en dit door alle spelers binnen uw supply chain. Een dergelijke omstandige aanpak is nodig om afwending naar het Syrische regime zelf, alsook naar niet-statelijke actoren,  zoals gewapende groeperingen die partij in het conflict zijn, tegen te gaan.

Voor aanvragen naar Syrië geldt het normale aanvraagformulier en EUC. Er zijn dus geen aangepaste sjablonen voorzien specifiek voor transacties naar Syrië.