Rapportering dual use

Houders van een individuele, globale en/of een Uniale uitvoervergunning hebben een (periodieke) rapporteringsplicht.

Daarnaast voorzien een aantal internationale controleregimes in een additionele, rechtstreekse rapportering (Wassenaar Arrangement en het Verdrag Chemisch Wapens (CWC).
 

Individuele vergunning

Rapporteren in Digitaal Loket

Zodra alle leveringen vervat in de vergunning zijn uitgevoerd, moet dit worden gerapporteerd in het Digitaal Loket.

Wanneer de levering(en) vervat in de vergunning niet (allemaal) plaatsvinden binnen het kalenderjaar waarin de vergunning werd uitgereikt, krijgt de vergunninghouder na afloop van elk kalenderjaar een verzoek via het Digitaal Loket om tussentijds te rapporteren over het gebruik ervan. Er moet dan gerapporteerd worden over het gebruik van de vergunning tijdens die bepaalde rapporteringsperiode.

Wanneer de vergunning over de volledige looptijd van 3 jaar wordt gebruikt, moet een laatste keer gerapporteerd worden in de maand volgend op de aflopen van de geldigheidstermijn van de vergunning.

Voorbeeld:
De individuele vergunning werd uitgereikt op 2 september 2020 en wordt volledig afgeschreven op 10 februari 2021 -> 2 keer rapporteren
Rapportering 1: januari 2021
Rapportering 2: uiterlijk 9 maart 2021

De individuele vergunning werd uitgereikt op 2 september 2020 en wordt over de volledige geldigheidstermijn van 3 jaar gebruikt -> 4 keer rapporteren:
Rapportering 1: januari 2021 
Rapportering 2: januari 2022
Rapportering 3: januari 2023
Rapportering 4: uiterlijk 1 oktober 2023
 

Origineel terugbezorgen

Eens alle leveringen vervat in de vergunning hebben plaatsgevonden, moet de originele, door de douane afgeschreven papieren vergunning terug worden bezorgd aan onze dienst. Wordt de vergunning niet volledig opgebruikt binnen de geldigheidstermijn van 3 jaar, dan moet het originele document binnen één maand na afloop van de geldigheidstermijn worden terugbezorgd.

Voorbeeld:
De individuele vergunning werd uitgereikt op 2 september 2020 en volledig opgebruikt op 10 februari 2021 -> originele vergunning uiterlijk 9 maart 2021 terug te bezorgen.

De individuele vergunning werd uitgereikt op 2 september 2020 en wordt over de volledige geldigheidstermijn van 3 jaar gebruikt -> originele vergunning uiterlijk 1 oktober 2023 terug te bezorgen.

 

Globale vergunning

Rapporteren in Digitaal Loket

Houders van een globale vergunning moeten periodiek rapporteren over het gebruik ervan in het Digitaal Loket. Na afloop van elk kalenderjaar binnen de geldigheidstermijn van de globale vergunning, stuurt het Digitaal Loket hiertoe een verzoek uit. Belangrijk hierbij is dat nauwkeurig wordt weergegeven welke partijen bestemmeling/eindgebruiker waren van elke levering om een a posteriori controle door onze dienst mogelijk te maken.

Eens geldigheidstermijn van 3 jaar is verstreken, moet een laatste keer worden gerapporteerd binnen één maand na het aflopen van de geldigheidstermijn van de globale vergunning.

Voorbeeld:
Globale vergunning wordt uitgereikt op 2 september 2020.
Rapportering 1: januari 2021
Rapportering 2: januari 2022
Rapportering 3: januari 2023
Rapportering 4: uiterlijk 1 oktober 2023
 

Origineel terugbezorgen

Eens de globale vergunning is opgebruikt (waarde en/of hoeveelheid volledig afgeschreven), moet de originele, door de douane afgeschreven papieren vergunning terug worden bezorgd aan onze dienst. Wordt de vergunning niet volledig opgebruikt binnen de geldigheidstermijn van 3 jaar, dan moet het originele document binnen één maand na afloop van de geldigheidstermijn worden terugbezorgd.

 

Uniale vergunning

Houders van een Uniale uitvoervergunning moeten jaarlijks (per kalenderjaar) rapporteren over het gebruik ervan in het Digitaal Loket. Deze rapportering moet uiterlijk 31 januari volgend op het einde van de rapporteringsperiode (kalenderjaar) worden ingediend. 

 

Rapportering Internationale export controle regimes

Wassenaar Arrangement

België heeft de internationale verplichting om elke 6 maanden een rapportering te doen van de op haar grondgebied vergunde goederen die voorkomen op de Sensitive en Very Sensitive list van het Wassenaar Arrangement Controleregime.

Onze dienst staat in voor de rapportering van exporten van bedrijven gevestigd in het Vlaams Gewest. Indien uw bedrijf over één of meerdere individuele of globale uitvoervergunningen beschikt die goederen omvat(ten) die worden vermeld op voornoemde Sensitive of Very Sensitive list van het Wassenaar Arrangement, wordt u twee keer per jaar door onze dienst gecontacteerd in verband met deze internationale rapporteringsplicht.

Verdrag Chemische Wapens (Chemical Weapons Convention)

Jaarlijkse kennisgeving

Bedrijven die chemicaliën produceren of gebruiken die worden gevat door het Verdrag Chemische Wapens hebben een jaarlijkse (per kalenderjaar) internationale kennisgevingsplicht.

De nodige formulieren verschillen naargelang de classificatie van de stoffen en het onderwerp van de kennisgeving:

  • Formulieren voor de declaratie van de productie, bewerking, verwerking of het verbruik van stoffen van lijsten 1, 2 en 3;
  • Formulieren voor de declaratie van de productie, bewerking, verwerking of het verbruik van andere onderscheiden organische stoffen;
  • Formulieren voor declaratie van de in- en uitvoer van stoffen van lijsten 1, 2 en 3.

Deze formulieren moeten digitaal worden ingevuld en vervolgens uiterlijk 15 februari aan onze dienst worden bezorgd op ons algemeen e-mailadres: csg@buza.vlaanderen. Onze dienst stuurt u steeds 4 tot 6 weken voor het verstrijken van de deadline een herinnering via e-mail op het door ons gekende e-mailadres van uw bedrijf. 

Voorafgaande meldingsplicht

Met betrekking tot de stoffen van lijst 1, geldt ook een verplichting om elke in- en uitvoer voorafgaand, zijnde 45 dagen vooraf, te melden.

Meer informatie over verplichtingen die het Verdrag Chemische Wapens voorschrijft, vindt u onder het luik Verdrag Chemische Wapens.