Raad van Europa

De Raad van Europa is een intergouvernementele organisatie die 47 Europese lidstaten telt. Als regionale organisatie heeft ze meer voeling met de noden van de Europese landen en regio’s dan globale organisaties.

De Raad van Europa ijvert voor (lokale en regionale) democratie en mensenrechten, culturele verscheidenheid en verdraagzaamheid in Europa. Dit raakt ook aan een aantal politiek gevoelige thema’s zoals taal en culturele minderheden. Verschillende actieterreinen van de Raad van Europa, zoals onderwijs, cultuur, sociale cohesie, sport en jeugd zijn prioritaire Vlaamse beleidsdomeinen. Vele verdragen en conventies van de Raad van Europa vergen een instemming van de deelstaten.

De Vlaamse overheid werkt zowel rechtstreeks samen met de Raad van Europa als via het Belgisch lidmaatschap. Ambtenaren van verschillende Vlaamse beleidsdomeinen nemen deel aan werkgroepen, comités, conferenties en peer reviews van de Raad van Europa. Soms gaat dit gepaard met financiële ondersteuning. In het Congres van Lokale en Regionale overheden participeren Vlaamse volksvertegenwoordigers en lokale mandatarissen. Belgische standpunten komen tot stand op basis van intrafederaal overleg.