Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio. De EU stelt een dergelijke overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen op basis van wederzijds vertrouwen en algemene waarden en principes.

Ondertekening: 18/11/2002

Bekrachtiging en afkondiging: 02/04/2004

Publicatie decreet in Staatsblad: 02/06/2004

Publicatie tekst in Staatsblad: 21/06/2004

Internationale ratificatie: 30/04/2004

Inwerkingtreding: 01/03/2005

pdf bestand545_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (4.16 MB)

pdf bestand545_Slotakte in het Nederlands.pdf (102 kB)

pdf bestand545_Proces-verbaal van verbetering in het Nederlands.pdf (560 kB)

pdf bestand545_Agreement in English.pdf (4.08 MB)

pdf bestand545_Final act in English.pdf (101 kB)

pdf bestand545_Proces verbal of rectification in English.pdf (394 kB)

pdf bestand545_Aanvullend protocol (n.a.v. de toetreding van de 10 tot de EU) in het Nederlands.pdf (1.06 MB)

pdf bestand545_Additional protocol (as a result of the accession of the 10 to the EU) in English.pdf (1.03 MB)

pdf bestand545_Tweede aanvullend protocol (n.a.v. de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) in het Nederlands.pdf (835 kB)

pdf bestand545_Second additional protocol (as a result of the access of Bulgaria and Romania to the EU) in English.pdf (813 kB)

pdf bestand545_Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de wijzigingen in aanhangsel V in het Nederlands.pdf (40 kB)

pdf bestand545_Agreement in the form of an exchange of letters concerning amendment of appendix V in English.pdf (38 kB)

pdf bestand545_Advies van de SERV.pdf (166 kB)

pdf bestand545_Advies van de MiNa-Raad.pdf (234 kB)

pdf bestand545_Advies van de VLOR.pdf (140 kB)

pdf bestand545_Advies van de Raad van State.pdf (46 kB)

pdf bestand545_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (259 kB)

pdf bestand545_Decreet.pdf (64 kB)