Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER)

Korte inhoud: Het Akkoord over de Europese Economische Ruimte beoogt in feite de uitbreiding van de interne markt met de E.V.A.-landen via de zgn. “vier vrijheden” (vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal) en via het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden.

Ondertekening: 02/05/1992

Bekrachtiging en afkondiging: 14/07/1993

Publicatie deccreet in Staatsblad: 09/09/1993

Publicatie tekst in Staatsblad: 07/02/1994

Internationale ratificatie: 09/11/1993

Inwerkingtreding: 01/11/1994

pdf bestand315_Akte in het Nederlands.pdf (14.1 MB)

pdf bestand315_Agreement in English.pdf (259 kB)

pdf bestand315_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (279 kB)

pdf bestand315_Advies van de Raad van State.pdf (85 kB)

pdf bestand315_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (29 kB)

pdf bestand315_Decreet.pdf (39 kB)