Over het departement

Sinds haar ontstaan voert de Vlaamse Regering een buitenlands beleid. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken behartigt de internationale relaties van de Vlaamse Regering. Het staat in voor de coördinatie van het internationale en Europese optreden van Vlaanderen en heeft daarom de leiding over de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale organisaties.
Dit omvat:
• Internationale en Europese handel
• Ontwikkelingssamenwerking
• Controle op de import, export en transit van wapens en strategische goederen
• Europese regelgeving implementeren en internationale verdragen ratificeren.
Bovendien functioneert het Departement als kanselarij voor de Vlaamse Regering en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor:
• Beter regelgevend beleid
• Communicatie en reputatie-beleid
• Feitengebaseerd beleid aan de hand van cijfers, strategische analyse en beleidsonderzoek
• Langetermijn strategische visie voor Vlaanderen.

Waarom?
In een geglobaliseerde wereld moeten de belangen van ruim 6,65 miljoen Vlamingen, bedrijven en organisaties actief behartigd worden. Als open samenleving en economie is Vlaanderen een betrokken speler op het mondiale terrein. Omgekeerd wordt Vlaanderen ook sterk beïnvloed door de buitenlandse context en zijn internationale partners. In deze verwevenheid is de rol van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van cruciaal belang.

Hoe?
• diplomatieke vertegenwoordiging op 14 posten voor een sterke samenwerking met onze internationale partners;
• organisatie van meer dan 30 buitenlandse zendingen en 30 ontvangsten per jaar;
• opvolging en uitvoering van meer dan 230 verdragen en samenwerkingsverbanden: handelsakkoorden, Memoranda of Understanding, EU-regelgeving, bilaterale en multilaterale verdragen;
• ondersteunen van talrijke initiatieven, projecten en organisaties, van culturele manifestaties en internationale conferenties tot financiering van ontwikkelingsprojecten en fondsen voor VN-agentschappen;
• ontwikkeling, implementatie, coördinatie en evaluatie van het Vlaams buitenlands beleid in al zijn aspecten, met grensoverschrijdende samenwerking met de buurlanden, tot de controle op wapenhandel.

Waar?
• Het hoofdbestuur in Brussel met ca. 290 stafleden.
• Het interdepartementale Vlaamse team binnen de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie in Brussel, geleid door een Diplomatiek Vertegenwoordiger; 
• dertien Diplomatieke Vertegenwoordigingen van Vlaanderen in de buurlanden en bij een aantal welgekozen landen en internationale organisaties:

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken werkt samen met de agentschappen Flanders Investment & Trade (het Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen) en Toerisme Vlaanderen om gestalte te geven aan het internationale optreden van Vlaanderen.