Nieuwsberichten DCSG

Op 11 juni 2021 werd verordening 2021/821 van 20 mei 2021 van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking), gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Europese Commissie is in 2020 begonnen met de herziening van Verordening (EU) nr. 258/2012 over de uitvoer, invoer en doorvoer van civiele vuurwapens. De huidige verordening is bedoeld om te voorkomen dat vuurwapens van de legale handel naar de zwarte markt worden afgewend. De Commissie voert een effectbeoordeling uit, zoals vermeld in het EU-actieplan 2020-2025 inzake illegale vuurwapenhandel, om manieren te onderzoeken om de traceerbaarheid en de uitwisseling van informatie te verbeteren en de veiligheid van export- en importcontroleprocedures te vergroten.

Sinds 15 december 2020 is de laatste update van de lijst van producten voor tweeërlei gebruik (dual use) van kracht. Deze aanpassing is gebeurd via Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1749 van de Commissie van 7 oktober 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik. ...

Publicatie jaarlijks dual use rapport van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft haar jaarlijks rapport gepubliceerd over de implementatie van Verordening (EG) nr.  428/2009. Dit rapport wordt jaarlijks samengesteld op basis van data van de bevoegde uitvoerautoriteiten binnen de lidstaten. Het jaarlijks rapport moet de transparantie van de dual use exportcontrole vergroten dan aanzien van de belangrijkste stakeholders, waaronder de uitvoerende bedrijven. Het rapport betreft de implementatie van de Verordening in 2015 en de exportdata van de lidstaten van 2014.

Vanaf 6 januari 2022 is de laatste update van de lijst van producten voor tweeërlei gebruik (dual use) van kracht. Deze aanpassing is gebeurd via Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1 van de Commissie van 20 oktober 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van producten voor tweeërlei gebruik. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen is hier beschikbaar (in het Engels).

Naar aanleiding van recente wijzigingen door DG TAXUD dient in vak 44 van het Enig Document niet meer code X002 te worden gebruikt, maar moeten bij douane aangiften voortaan de volgende meer gedetailleerde codes worden gebruikt:   Y901: Niet vergunningsplichtige goederen X060: Individuele uitvoervergunning — artikel 12, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad X061: Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU001 — BIJLAGE II A — als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

In het licht van de recente aandacht voor de controle op overbrenging van vuurwapens, onderdelen en munitie vanuit Nederland en Luxemburg wenst de dienst Controle Strategische Goederen de huidige stand van de Vlaamse regelgeving op dit vlak toe te lichten, net als de daaraan verbonden verplichtingen....

Op 26 oktober lanceerde de Europese Dienst voor extern optreden (“EDEO”) de langverwachte publieke doorzoekbare onlinedatabank met de jaarlijkse wapenuitvoergegevens van alle EU-lidstaten gelanceerd. Lidstaten rapporteren al sinds 1999 over hun wapenuitvoer in een EU-jaarverslag, maar tot vandaag werden die gegevens alleen in een log Pdf-bestand in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd. In de nieuwe onlinedatabank worden de wapenuitvoergegevens vanaf 2013 nu op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier gevisualiseerd.

VS stapt uit het nucleair akkoord met Iran - impact voor Vlaamse bedrijven?

Op 8 mei kondigde president Trump aan dat de VS zich terug trekt uit het nucleair akkoord dat werd gesloten tussen Iran en de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, China en Duitsland. Deze actie van de VS heeft momenteel nog geen gevolgen voor Vlaamse bedrijven. Het akkoord blijft gelden tussen de Europese landen, China, Rusland en Iran. Voor meer informatie over het huidig akkoord en de (vergunnings)modaliteiten hieromtrent vindt u op onze website onder de Iransancties. Lees ook FIT - VS trekt zich terug uit ‘nucleair akkoord’ met Iran - wat nu?  

Nieuwsflash gebruiksvriendelijke EU Sanctions Map

Met als doel dat iedereen zich op een gebruiksvriendelijke manier kan informeren over de beperkende maatregelen van de EU en de VN, heeft het Estse voorzitterschap van de EU de “EU Sanctions Map” ontwikkeld (https://www.sanctionsmap.eu/). Aan de hand van een wereldkaart kan u ontdekken tegen welke landen, personen en entiteiten de Raad van de EU en de VN-Veiligheidsraad beperkende maatregelen hebben aangenomen.

Nieuwsflash met betrekking tot de wijziging van de internationale sancties tegen de Islamitische Republiek Iran

Op 14 januari 2016 verklaarde de Europese Raad in Verordening 2016/31 dat de wijziging van de internationale sancties ten aanzien van Iran in werking treedt. Dit betekent concreet dat er een significante versoepeling komt voor de export naar Iran, invoer vanuit Iran en doorvoer via Iran van een groot aantal producten, dat een heel aantal personen en entiteiten waarmee geen handel kon gedreven worden van de ‘verboden lijst’ worden geschrapt, dat de meeste Iraanse banken weer zullen kunnen aansluiten op het internationaal betalingsverkeer,.... Meer informatie vindt u onder Sancties Iran

Dankzij het e-loketondernemers en Mijn Burgerprofiel krijgt u als onderneming of particulier een duidelijk overzicht van uw overheidsadministratie, nu ook deze van de dienst Controle Strategische Goederen....

Update gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 2022

Op 21 februari 2022 verscheen de jaarlijkse update van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen in het Publicatieblad van de Europese Unie. U vindt de Nederlandse en Engelse versie van de nieuwe ML-lijst in de documenten op de pagina “Wetgeving”.

Aanpassing interpretatierichtlijn over de toepassing van de catch-all van het Wapenhandeldecreet

In het kader van de optimalisatie van het Wapenhandeldecreet werd nagegaan in hoeverre nuancering noodzakelijk was van de toepassingsmodaliteiten van de administratieve interpretatierichtlijn over de toepassing van de catch-all bepaling van het Wapenhandeldecreet. Deze evaluatie heeft geleid tot een aantal verduidelijkingen in de secties “toelichting bij gebruikte begrippen” en “bijkomende overwegingen” van de richtlijn.

Studie over de interpretatie van de term ‘speciaal ontworpen voor militair gebruik’

De Europese Commissie lanceerde een studie (vragenlijst) over de interpretatie van de term ‘speciaal ontworpen voor militair gebruik’ die veelvuldig voorkomt in de EU Gemeenschappelijke Lijst van Militaire Goederen (zie http://www.fdfa.be/nl/wetgeving-mil). Deze term laat veel ruimte voor interpretatie en de Europese Commissie beoogt daarom richtlijnen op te stellen zodat de interpretaties van deze term in de EU-lidstaten beter op elkaar afgestemd worden en uiteindelijk minder van elkaar verschillen (“level playing field”).

Update gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 2018

Op 15 maart 2018 verscheen de jaarlijkse update van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen in het Publicatieblad van de Europese Unie. U vindt de Nederlandse, Engelse en Franse versie van de nieuwe ML-lijst in de documenten op de pagina “Wetgeving”.

Nieuw aanvraagformulier internationaal invoercertificaat (IIC) beschikbaar

Het formulier voor de aanvraag van een internationaal invoercertificaat (IIC) is in lijn gebracht met de formulieren voor de aanvraag van vergunningen. U vindt het nieuwe formulier op de pagina “Bijkomende documenten bij een vergunningsaanvraag”. U gebruikt dit formulier als u defensiegerelateerde producten of civiele vuurwapens (inclusief onderdelen en munitie) wil invoeren in of overbrengen naar het Vlaamse Gewest, en de afzender in het land van afzending een internationaal invoercertificaat moet voorleggen om een uitvoer- of overbrengingsvergunning te bekomen.