Slotverklaring Vlaams - Nederlandse top

  • 4 november 2020

Op 4 november sloten de minister-presidenten Jan Jambon en Mark Rutte de Vlaams-Nederlandse Top af met een gezamenlijke verklaring. De top vond dit jaar volledig digitaal plaats, gezien de Covid19- maatregelen.

De pandemie en de enorme impact ervan op het sociaal, cultureel en economisch stelsel van beide landen stond hoog op de agenda. Het overleg stond dan ook in het teken van een veerkrachtig herstel en een duurzame, innovatieve toekomst.

Deze ontmoetingen – voorafgaand aan het overleg tussen de minister-presidenten, vonden meerdere digitale overlegmomenten plaats tussen de vakministers - op het hoogste politieke niveau tussen Nederland en Vlaanderen vinden elke twee jaar plaats. Steeds met het doel het verdiepen en verbreden van de samenwerking op concrete dossiers. Enkele van de besproken thema’s:

Economisch herstel via innovatie en energietransitie

Naast de vele inspanningen van beide regeringen om de bedrijven te ondersteunen in deze tijden, werd er gekeken naar de toekomst en hoe de economieën gesteund kunnen worden om mondiale uitdagingen aan te pakken en een belangrijke rol te blijven spelen op Europees en internationaal vlak.

In dit kader werd de hightech samenwerkingsagenda besproken. Er werd besloten tot een actualisering van deze agenda en tot een uitbreiding van de huidige thema’s - Energie-innovatie, Factories of the Future, Flexibele Elektronica, Fotonica, Life Sciences & Health, en Nieuwe Materialen- met Waterstoftechnologie en Artificiële Intelligentie.

Oog voor natuur en milieu

Zowel Vlaanderen als Nederland worden geconfronteerd met de noodzaak om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Beide regeringen wensen deze uitdaging gezamenlijk aan te pakken, dit door het ontwikkelen van een doelmatig en samenhangend stikstofbeleid in beide landen met bijzondere aandacht voor de grensregio’s.

Ook delen Vlaanderen en Nederland de ambitie om tegen 2050 circulair te zijn en engageren zich de komende jaren om de samenwerking hierrond te versterken en de totstandkoming van een versterkte (Europese) recycle hub te verdiepen.

Duurzame en verbonden mobiliteit van de toekomst

Vlaanderen en Nederland hebben te maken met dezelfde uitdagingen op het gebied van (grootstedelijke) mobiliteit. Beide regeringen streven naar een duurzaam en digitaal mobiliteits- en logistiek systeem en opereren hierin als elkaars partners. Verdere samenwerking op het vlak van scheepsvaart en havens, spoorvervoer, grensoverschrijdend openbaar vervoer en het fietsgebruik wordt nader beken.

Tenslotte zullen beide regeringen inzetten op duurzame en verbonden mobiliteit voor de toekomst met het uitzetten van een richtinggevend kader voor samenwerking inzake Smart Mobility.

pdf bestandVlaams-Nederlandse Top 4 november 2020 Gezamenlijke Verklaring (2.4 MB)

Foto: Belga - Dirk Waem