Nieuwe update van de lijst van dual use producten

Op 14 december 2018 publiceerde de Europese Unie de jaarlijkse update van de lijst van producten voor tweeërlei gebruik. U vindt deze meest recente aanpassingen aan Bijlage I van de 'dual use' verordening in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1922 van de Commissie van 10 oktober 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

Deze gedelegeerde verordening wijzigt naast de lijst van producten voor tweeërlei gebruik ook de Bijlagen II en IV en kan dus invloed hebben op uw uniale algemene vergunningen of op de potentiële vergunningsplichtigheid van uw overbrengingen van dual use producten naar andere Europese lidstaten. Een volledig overzicht van de aanpassingen wordt aangeboden (in het Engels) op de website van DG Trade van Europese Commissie.

De nieuwe update is van kracht sinds 15 december 2018.
Deze update heeft voorrang op de door de Europese Commissie aangeboden geconsolideerde versie van Verordening (EG) nr. 428/2009. Wees dus waakzaam indien u normaal gezien dit document raadpleegt. Een nieuwe geconsolideerde versie met de laatste update zal aangeboden worden in de komende weken.