Nieuwe update van de lijst van dual use producten

Sinds 30 december 2019 is de laatste update van de lijst van producten voor tweeërlei gebruik (dual-use) van kracht. Deze aanpassing is gebeurd via Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2199 van de Commissie van 17 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

De geconsolideerde versie van Verordening (EG) nr. 428/2009 is nog niet beschikbaar met deze nieuwe wijzigingen.