Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen

Korte inhoud: Dit is een administratief akkoord gesloten in het kader van het Multilateraal Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand inzake fiscale aangelegenheden van de OESO/Raad van Europa van 25 januari 1988. Het akkoord voorziet in de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot financiële rekeningen tussen de verschillende rechtsgebieden die het akkoord hebben ondertekend en waarvoor het akkoord in werking is getreden.

Ondertekening: 29/10/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2017

Publicatie decreet in Staatsblad: 18/07/2017

Inwerkingtreding: 31/01/2016

pdf bestand1176_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (235 kB)

pdf bestand1176_Agreement in English.pdf (155 kB)

pdf bestand1176_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (195 kB)

pdf bestand1176_Advies van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen.pdf (138 kB)

pdf bestand1176_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (156 kB)

pdf bestand1176_Decreet.pdf (50 kB)