Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds

Korte inhoud: De Kaderovereenkomst voorziet in een politieke dialoog en samenwerking over thema's zoals non-proliferatie van massavernietigingswapens, klimaat, justitie en veiligheid, de strijd tegen internationaal terrorisme, wetenschap- en technologiebeleid, onderwijs, mededinging, ontwikkelingssamenwerking en energieveiligheid.

Ondertekening: 10/05/2010

Bekrachtiging en afkondiging: 15/07/2011

Publicatie decreet in Staatsblad: 23/08/2011

Publicatie tekst in Staatsblad: 29/10/2013

Internationale ratificatie: 11/01/2013

Inwerkingtreding: 01/06/2014

pdf bestand876_Verdragstekst in het Nederlands.pdf (916 kB)

pdf bestand876_Agreement in English.pdf (613 kB)

pdf bestand876_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (215 kB)

pdf bestand876_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (403 kB)

pdf bestand876_Advies van de Raad van State.pdf (328 kB)

pdf bestand876_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (169 kB)

pdf bestand876_Decreet.pdf (31 kB)