Geen verplichtingen binnen de Benelux

Voor de overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie en dual use producten vanuit en naar Nederland en Luxemburg moet u in het Vlaamse Gewest in geen enkel geval een vergunning aanvragen. Hetzelfde geldt als u in het Vlaamse Gewest goederen doorvoert die bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit Nederland of Luxemburg, op voorwaarde dat de bevoegde Nederlandse of Luxemburgse autoriteiten voor respectievelijk de invoer of de uitvoer in hun land een vergunning hebben toegekend (als die vereist is).

Voor defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie is deze “Benelux-vrijstelling” vastgelegd in artikel 3, paragraaf 4, eerste lid, van het Vlaamse Wapenhandeldecreet.  Voor de overbrenging van dual use producten die zijn opgenomen in bijlage IV van dual use verordening 428/2009, is dat artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de […] overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik […].

Het Wapenhandeldecreet en het dual use-besluit voorzien deze “Benelux-vrijstelling” momenteel in verwijzing naar de geldende Benelux-regelgeving omtrent het vrij verkeer van goederen en deze wordt tot nader order onverkort toegepast. 

Het moet wel duidelijk zijn dat deze vrijstelling enkel geldt voor het aspect van de overbrenging en niet voor het aspect van het verwerven en het voorhanden hebben. Dat is vooral belangrijk voor goederen die binnen het toepassingsgebied van de Wapenwet van 8 juni 2006 vallen. Zo moet een ingezetene van het Vlaamse Gewest die een wapen in Nederland of Luxemburg wil verwerven natuurlijk nog altijd beschikken over de noodzakelijke titel om dat wapen te kunnen verwerven en het in België voorhanden te hebben. Dat moet hij of zij ook kunnen aantonen. De controle op het verwerven en voorhanden hebben van wapens is weliswaar een federale bevoegdheid. Vragen daaromtrent moeten dus gericht worden aan de provinciale wapendiensten (https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/wapens/contact) of de Federale Wapendienst van de FOD Justitie (https://justitie.belgium.be/nl/contact/adr_contact_fod_justitie_-_federale_wapendienst).