FAQ's militaire goederen

Wat is de voorafgaande machtiging? Voor welke gevallen moet ik over een voorafgaande machtiging beschikken? Zijn er uitzonderingen  op de verplichting van de voorafgaande machtiging? Blijft de voorafgaande vergunning van de FOD Justitie gelden als voorafgaande machtiging? Hoe moet ik een voorafgaande machtiging aanvragen? Hoe lang is een voorafgaande machtiging geldig? Wat is de voorafgaande machtiging?

De regeling van de in- uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten en ander voor militair gebruik dienstig materiaal zit geheel vervat in het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit. Deze regeling is wel volledig gebaseerd op andere regelgevende teksten. Het Wapenhandeldecreet verbiedt immers enkel de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging van goederen waarvan het gebruik, de productie, de ontwikkeling, de overdracht of het voorhanden hebben verboden is op internationale of nationale wetgeving.

Wat is een schriftelijke bevestiging? Wat is de juridische waarde van een schriftelijke bevestiging? Hoe moet ik een schriftelijke bevestiging aanvragen? Hoe lang is een schriftelijke bevestiging geldig? Wat is een schriftelijke bevestiging? De schriftelijke bevestiging houdt de vaststelling in dat de goederen waarover de bevestiging wordt gevraagd niet beschouwd worden als “ander voor militair gebruik dienstig materiaal” in de zin van het Wapenhandeldecreet en dat er voor de uit- en doorvoer van de betreffende goederen als dusdanig geen vergunning vereist is op grond van het Wapenh...

Wat is een certificaat van gecertificeerde persoon? Wat is het nut van het certificaat van gecertificeerde persoon? Hoe moet ik een certificaat van gecertificeerde persoon aanvragen? Hoe lang is een certificaat van gecertificeerde persoon geldig? Wie beschikt al over een certificaat van gecertificeerde persoon?  Wat is een certificaat van gecertificeerde persoon?

De regels over de controle op de overbrenging, uitvoer en – vooral – doorvoer van militaire voertuigen zijn erg relevant voor Vlaanderen. Vlaanderen heeft immers enkele uitvoerders van voornamelijk tweedehands militaire voertuigen (en onderdelen), en ziet ook dagdagelijks doorvoeroperaties van voertuigen die de vraag oproepen of ze al dan niet onder controle vallen op basis van de relevante categorie ML6 van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (EUML).

De controlebevoegdheid van de dienst Controle Strategische Goederen is beperkt tot de in-, uit- en doorvoer van “strategische goederen”. Daaruit volgt dat de dienst enkel vergunningen kan afleveren voor invoer, uitvoer, doorvoer en “overbrenging”. Met “overbrenging” wordt een transactie (in- en uitvoer) binnen de Europese Unie bedoeld. De dienst levert dus geen vergunningen af voor activiteiten die niet onder de noemer van invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging zelf vallen, maar die daar wel mee zouden kunnen samenhangen.

Verplichtingen in het kader van de controle op het eindgebruik In de sectie "Verplichtingen in het kader van de controle op het eindgebruik" vindt u meer uitleg over de verschillende verplichtingen en instrumenten die het Wapenhandeldecreet voorziet om bij voornamelijk bij uitvoer, doorvoer en overbrenging naar andere lidstaten van de EU informatie en garanties omtrent het eindgebruik van de goederen af te dwingen. Het gaat daarbij achtereenvolgens over de volgende verplichtingen en instrumenten:

Wat is een voorlopig advies? Voor welke gevallen kan ik een voorlopig advies aanvragen? Wat is de juridische waarde van een voorlopig advies? Hoe moet ik een voorlopig advies aanvragen? Hoe lang is een voorlopig advies geldig? Wat is een voorlopig advies?

Voor de overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie en dual use producten vanuit en naar Nederland en Luxemburg moet u in het Vlaamse Gewest in geen enkel geval een vergunning aanvragen. Hetzelfde geldt als u in het Vlaamse Gewest goederen doorvoert die bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit Nederland of Luxemburg, op voorwaarde dat de bevoegde Nederlandse of Luxemburgse autoriteiten voor respectievelijk de invoer of de uitvoer in hun land een vergunning hebben toegekend...

De bevoegdheid van de gewesten over civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal en dual use producten is beperkt omschreven. De gewesten zijn immers enkel bevoegd over de invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging van de betreffende groepen van goederen.

Indien men over “invoer”, “uitvoer”, “doorvoer” en “overbrenging” spreekt, is er een licht verschil tussen enerzijds deze noties opgenomen in het Wapenhandeldecreet en anderzijds deze vermeld in de Europese Verordening (EG) 2021/821 over ‘producten voor tweeërlei gebruik’ (zogenaamde dual use goederen). Dit betekent dat de vergunningsverplichtingen voor dual use goederen anders zullen zijn dan voor civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal. Wapenhandeldecreet “Invoer”