FAQ's dual use

Voor de overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie en dual use producten vanuit en naar Nederland en Luxemburg moet u in het Vlaamse Gewest in geen enkel geval een vergunning aanvragen. Hetzelfde geldt als u in het Vlaamse Gewest goederen doorvoert die bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit Nederland of Luxemburg, op voorwaarde dat de bevoegde Nederlandse of Luxemburgse autoriteiten voor respectievelijk de invoer of de uitvoer in hun land een vergunning hebben toegekend...

De bevoegdheid van de gewesten over civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal en dual use producten is beperkt omschreven. De gewesten zijn immers enkel bevoegd over de invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging van de betreffende groepen van goederen.

De controlebevoegdheid van de dienst Controle Strategische Goederen is beperkt tot de in-, uit- en doorvoer van “strategische goederen”. Daaruit volgt dat de dienst enkel vergunningen kan afleveren voor invoer, uitvoer, doorvoer en “overbrenging”. Met “overbrenging” wordt een transactie (in- en uitvoer) binnen de Europese Unie bedoeld. De dienst levert dus geen vergunningen af voor activiteiten die niet onder de noemer van invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging zelf vallen, maar die daar wel mee zouden kunnen samenhangen.

Ook de export of overdracht van technologie of kennis kan vergunningsplichtig zijn volgens de dual use verordening 2021/821. De presentatie hiernaast is er op gericht om voorbeelden te geven van mogelijke technologieën die vergunningsplichtig zijn. Deze presentatie is er enerzijds voor bedrijven die bepaalde technologie of kennis willen exporteren naar filialen of klanten buiten de EU.

Indien men over “invoer”, “uitvoer”, “doorvoer” en “overbrenging” spreekt, is er een licht verschil tussen enerzijds deze noties opgenomen in het Wapenhandeldecreet en anderzijds deze vermeld in de Europese Verordening (EG) 2021/821 over ‘producten voor tweeërlei gebruik’ (zogenaamde dual use goederen). Dit betekent dat de vergunningsverplichtingen voor dual use goederen anders zullen zijn dan voor civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal. Wapenhandeldecreet “Invoer”