FAQ's civiele vuurwapens

De uitzonderingen op de vergunningsplicht voor civiele vuurwapens, onderdelen en munitie vloeien enerzijds voort uit de definitie van “vuurwapen” in het Wapenhandeldecreet en anderzijds uit de lijst van “vrijgestelde civiele vuurwapens, onderdelen en munitie”. Deze lijst is vastgesteld in het Wapenhandelbesluit en werd deels gebaseerd op de bepalingen van richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens. Geen vergunningsplicht voor niet-vuurwapens en blanke wapens

De controlebevoegdheid van de dienst Controle Strategische Goederen is beperkt tot de in-, uit- en doorvoer van “strategische goederen”. Daaruit volgt dat de dienst enkel vergunningen kan afleveren voor invoer, uitvoer, doorvoer en “overbrenging”. Met “overbrenging” wordt een transactie (in- en uitvoer) binnen de Europese Unie bedoeld. De dienst levert dus geen vergunningen af voor activiteiten die niet onder de noemer van invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging zelf vallen, maar die daar wel mee zouden kunnen samenhangen.

Het voorhanden hebben en verwerven van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, van bepaalde defensiegerelateerde producten en van bepaald ordehandhavingsmateriaal is onderworpen aan de regels van de federale Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan. De in-, uit- en doorvoer en de overbrenging van deze goederen wordt alleen toegestaan als de aanvrager op basis van de Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan gerechtigd is om de betreffende goederen voorhanden te hebben of te verwerven.

Voor de overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie en dual use producten vanuit en naar Nederland en Luxemburg moet u in het Vlaamse Gewest in geen enkel geval een vergunning aanvragen. Hetzelfde geldt als u in het Vlaamse Gewest goederen doorvoert die bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit Nederland of Luxemburg, op voorwaarde dat de bevoegde Nederlandse of Luxemburgse autoriteiten voor respectievelijk de invoer of de uitvoer in hun land een vergunning hebben toegekend...

Indien men over “invoer”, “uitvoer”, “doorvoer” en “overbrenging” spreekt, is er een licht verschil tussen enerzijds deze noties opgenomen in het Wapenhandeldecreet en anderzijds deze vermeld in de Europese Verordening (EG) 2021/821 over ‘producten voor tweeërlei gebruik’ (zogenaamde dual use goederen). Dit betekent dat de vergunningsverplichtingen voor dual use goederen anders zullen zijn dan voor civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal. Wapenhandeldecreet “Invoer”

Munitie wordt in het wapenhandeldecreet gedefinieerd als: “het hele stuk of de componenten ervan die worden gebruikt in een vuurwapen, als het voorhanden hebben of het verwerven van die componenten verboden of vergunningsplichtig is op basis van de Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan”. De bezitsvergunningsplicht van onderdelen/componenten van munitie wordt geregeld in artikel 22 van de Wapenwet. De omzendbrief over de Wapenwet zegt hierover het volgende:

De bevoegdheid van de gewesten over civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal en dual use producten is beperkt omschreven. De gewesten zijn immers enkel bevoegd over de invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging van de betreffende groepen van goederen.