Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio. De EU stelt een dergelijke overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen op basis van wederzijds vertrouwen en algemene waarden en principes.

Ondertekening: 01/02/1993

Bekrachtiging en afkondiging: 23/11/1994

Publicatie decreet in Staatsblad: 30/12/1994

Publicatie tekst in Staatsblad: 12/06/1997

Internationale ratificatie: 29/11/1994

Inwerkingtreding: 01/02/1995

Beëindiging: 01/01/2007

pdf bestand430_Akte in het Nederlands en het Frans.pdf (9.44 MB)

pdf bestand430_Akte in het Nederlands.pdf (16.52 MB)

pdf bestand430_Aanvullend protocol (n.a.v. de toetreding van de 10 tot de EU) in het Nederlands.pdf (120 kB)

pdf bestand430_Additional protocol (as a result of the accession of the 10 to the EU) in English.pdf (934 kB)

pdf bestand430_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (284 kB)

pdf bestand430_Advies Raad van State.pdf (29 kB)

pdf bestand430_Decreet.pdf (138 kB)