Economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-Staten, anderzijds

Korte inhoud: De economische partnerschapsakkoorden (Economic Partnership Agreements, EPA) zijn overeenkomsten over vrije handel tussen de Europese Unie (EU) en ACS-landen. De voornaamste doelstelling die de EU via de EPA wenst te bereiken is de integratie van de ontwikkelingslanden in de mondiale economie en het internationale handelsstelsel.

Ondertekening: 10/06/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 02/02/2018

Publicatie decreet in Staatsblad: 23/02/2018

Overeenkomst in het Nederlands: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1498569491001&uri=CELEX:22016A0916(01)

pdf bestand1175_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (245 kB)

pdf bestand1175_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (139 kB)

pdf bestand1175_Advies Raad van State.pdf (161 kB)

pdf bestand1175_Decreet.pdf (70 kB)