Dual use binnen de EU

Bijlage IV goederen

In beginsel is geen vergunning vereist voor leveringen van dual use goederen binnen het douanegebied van de EU. Belangrijke uitzondering zijn de leveringen van extra gevoelige dual use goederen die worden opgelijst op bijlage IV van de verordening (EG) nr. 2021/821. Voor leveringen van deze dual use goederen dient steeds een individuele overbrengingsvergunning te worden aangevraagd bij onze dienst. Dit kan via ons Digitaal Loket.

Administratieve verplichtingen

De Europese wetgever eist volledige transparantie over de gevoelige aard van de dual use goederen die worden verhandeld, ook binnen het douanegebied van de EU. Elke exporteur, producent of handelaar van dual use goederen moet het feit dat de goederen zijn opgenomen in bijlage I van verordening (EG) nr. 2021/821 duidelijk communiceren op alle relevante handelsdocumenten (contract, factuur, transportdocumenten…) bij levering binnen het douanegebied van de EU. Onze dienst raadt in dit verband aan steeds het relevante controlenummer van de dual use goederen (zoals opgelijst in bijlage I van verordening (EG) nr. 2021/821) en een referentie naar ‘Verordening (EG) nr. 2021/821’ op te nemen.

Alle relevante documenten met betrekking tot de overbrengingen binnen de EU moeten minstens 3 jaar land worden bewaard en moeten bij eenvoudig verzoek aan onze dienst kunnen worden voorgelegd.

Overtredingen op deze vermeldingsplicht vormen een douane-inbreuk en kunnen als dusdanig gesanctioneerd worden. Het voldoen aan deze administratieve verplichtingen vormt ook mee onderdeel van de beoordeling van uw ICP (link) en het niet nakomen ervan kan bijgevolg leiden tot een uitsluiting van de mogelijkheid een globale vergunning te bekomen bij onze dienst.