Dual Use Algemeen

Dual use goederen, ook wel goederen voor tweeërlei gebruik, zijn goederen die eigenlijk in de civiele industrie worden gebruikt, maar die ook een militaire bestemming kunnen hebben doordat ze mogelijk ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van kernwapens, chemische en biologische wapens of de raketten waarmee dergelijke massavernietigingswapens naar hun doel worden geleid. Ook programmatuur of software en technologie (technische gegevens en technische bijstand) kunnen dual use zijn.

De controle op handel in dual use goederen wordt geregeld op Europees niveau via de verordening (EG) nr. 2021/821. Concreet koppelt deze verordening een vergunningsplicht aan de uitvoer van een selectie van dual use goederen naar niet-EU landen. Voor een bijzondere categorie ‘extra gevoelige’ dual use goederen geldt deze vergunningsplicht zelfs bij een overdracht binnen de EU. Meer informatie over de verordening en de lijst van dual use goederen is te vinden bij wetgeving.
In het kader van deze controle voorziet de Europese verordening in een ruime definitie van ‘uitvoer’ en worden zowel de overdracht van software via elektronische media als tijdelijke uitvoer eveneens gevat door de controle.
De Europese verordening (EG) nr. 2021/821 voorziet ook formaliteiten inzake doorvoer en tussenhandelsdiensten. Meer informatie vindt u bij invoer, doorvoer, tussenhandel.

Dual use goederen die niet worden opgelijst in voornoemde verordening (EG) nr. 2021/821 kunnen in beginsel zonder vergunning uitgevoerd worden. Een aantal van deze uitvoeren kunnen door de technische kenmerken van de dual goederen in combinatie met hun bestemming desalniettemin proliferatiegevoelig zijn en/of kunnen tegengehouden worden door de douaneautoriteiten. Dit geldt in het bijzonder voor uitvoer naar landen die onderworpen zijn aan sancties of embargo’s. Onder bepaalde voorwaarden kan u in dit geval bij onze dienst terecht voor het bekomen van een vrijgavebrief of groep II – bevestiging. Voor alle voorwaarden en formaliteiten in dit verband verwijzen wij naar niet vergunningsplichtige goederen
Meer informatie over relevante geldende sancties en embargo’s vindt u bij sancties.

Het Verdrag Chemische Wapens (CWC) kadert in de strijd tegen de productie en verspreiding van chemische wapens. De verplichtingen die in dit kader worden opgelegd aan bedrijven, verschillen naargelang de aard van de stoffen die het bedrijf produceert, verwerkt, verbruikt of in- of uitvoert. Lijst 1-stoffen De productie, verwerving, bezit, overdracht en gebruik van de stoffen die op Lijst 1 van de Bijlage inzake stoffen voorkomen, zijn omwille van het substantiële risico grotendeels verboden. 

Blijven er na het doornemen van onze website nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, dan kan u de rubriek veel gestelde vragen  raadplegen of desgevallend contact opnemen met onze dienst.

De controle door middel van vergunningsverlening gebeurt in België op gewestelijk niveau. Bedrijven gevestigd in Vlaanderen die vergunningsplichtige dual use goederen wensen uit te voeren kunnen terecht bij de dienst Controle Strategische Goederen. Meer informatie over de procedure voor het bekomen van een vergunning bij onze dienst kan u vinden bij uitvoer dual use goederen.

Aan elke vergunning (individuele, globale, uniale) hangt een rapporteringsverplichting over het gebruik ervan vast. De modaliteiten van deze rapportering vindt u onder het luik rapportering.

Inbreuken tegen de dual use regelgeving vormen douanemisdrijven. Wanneer onze dienst inbreuken vaststelt, worden deze doorgegeven aan de autoriteit bevoegd voor de sanctionering: FOD Financiën, Algemene Administratie der Douane en Accijnzen. De douaneautoriteiten beslissen verder autonoom welk gevolg wordt gegeven aan de inbreuk en nemen hierover rechtstreeks contact op met uw bedrijf of organisatie. De sancties kunnen gaan van geldboetes tot gevangenisstraffen.