Doorvoer militaire goederen

Gemeenschappelijke verplichtingen bij doorvoer

Als de doorvoer van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal of ordehandhavingsmateriaal vergunningsplichtig is (zie de toelichting op deze pagina), moet u bij de dienst Controle Strategische Goederen een vergunning aanvragen.
Voor doorvoer is dat steeds een individuele vergunning.

Een individuele vergunning laat u toe om een bepaalde hoeveelheid van bepaalde defensiegerelateerde producten uit of door te voeren naar één bepaalde bestemmeling in één land buiten de Europese Unie.

De vergunningsaanvraag gebeurt op basis van het formulier op deze pagina.

Bij de aanvraag moet u eerst en vooral een kopie voegen van uw voorafgaande machtiging of uw certificaat van gecertificeerd persoon, tenzij het enkel gaat over een tijdelijke uitvoer. Meer over de verplichting van de voorafgaande machtiging en over de procedure om deze te bekomen vindt in de sectie “Voorafgaande machtiging” .

Bij uw aanvraag voegt u vervolgens ook alle nuttige informatie over de technische eigenschappen en mogelijkheden van de goederen en over de mogelijke aanwending daarvan en, indien van toepassing, een kopie van uw titel op basis waarvan u de goederen volgens de Wapenwet van 8 juni 2006 voorhanden mag hebben. De documenten die door de dienst Controle Strategische Goederen worden aanvaard als volwaardige titels van legaal bezit, vindt u terug in de sectie “Bijkomende verplichtingen en documenten”.

In het licht van de controle op het eindgebruik gelden vervolgens verschillende bijkomende verplichtingen.

Ten eerste moet u tot op het moment van de beslissing over uw vergunningsaanvraag alle informatie meedelen over de eindgebruiker en het eindgebruik van de goederen in kwestie. Als u een gecombineerde uitvoervergunning aanvraagt geldt deze verplichting voor elke eindgebruiker afzonderlijk.

Ten tweede moet u een document voorleggen dat de eindgebruiker en het eindgebruik vermeldt, namelijk een internationaal invoercertificaat of een kopie van de invoervergunning van het land van bestemming of een verklaring van de eindgebruiker.

Ten derde moet u in bepaalde gevallen een verklaring van de eindgebruiker voorleggen waarin deze zich er toe verbindt om bij een eventuele wederuitvoer van de goederen naar een ander land de toestemming van de Vlaamse Regering te vragen.
Verder kan de dienst Controle Strategische Goederen bij elke doorvoer extra garanties voor het eindgebruik eisen.

Meer over deze en andere verplichtingen in het kader van de controle op het eindgebruik vindt u in de sectie “Bijkomende verplichtingen en documenten” .

De volgende documenten vindt u op deze pagina:

  • Aanvraag van een vergunning of een voorlopig advies voor de uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ordehandhavingsmateriaal en ander voor militair gebruik dienstig materiaal;
  • Bijlage bij aanvraag – Bijkomende bestemmeling of eindgebruiker;
  • Bijlage bij aanvraag – Militaire vuurwapens;
  • Sjabloon voor een eindgebruikerscertificaat.

De voormelde bijlagen moet u enkel indien nodig gebruiken.

De eerste bijlage – bijkomende bestemmeling of eindgebruiker – moet u gebruiken als  u een vergunning aanvraagt voor meer dan één bestemmeling of eindgebruiker.

De tweede bijlage – militaire vuurwapens – moet u gebruiken als u een vergunning aanvraagt voor vuurwapens, andere dan civiele vuurwapens.
De nodige documenten moet u met een gewone of aangetekende brief aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen.

Individuele vergunningen zijn drie jaar geldig vanaf de datum van de toekenning ervan.

Als op het moment van het verstrijken van de geldigheidsduur de toegestane hoeveelheid of het toegestane gewicht van de goederen nog niet helemaal is of overgebracht, kan op overhandiging van de oorspronkelijke vergunning de geldigheidsduur ervan met dezelfde termijn verlengd worden voor het resterende gedeelte.

De verlengingsaanvraag gebeurt op basis van hetzelfde formulier als de oorspronkelijke vergunningsaanvraag.

Bijkomende verplichting bij doorvoer

Bij een aanvraag van een doorvoervergunning moet u niet alleen een kopie van de voorafgaande toestemming van het land van bestemming voorleggen, maar, als vereist, ook een kopie van de voorafgaande toestemming van het land van afzending. In principe is dit de uitvoervergunning.

Het document hoeft niet te worden aangeleverd als de doorvoer plaatsvindt in het kader van de uitoefening van de taken van de EU, de NAVO, de VN, het IAEA, of een andere intergouvernementele organisatie waarvan Vlaanderen of België lid is, of als de doorvoer gekoppeld is aan humanitaire hulp bij een ramp of deel uitmaakt van een schenking in een noodgeval.