Derde Landenstrategienota Zuid-Afrika goedgekeurd

  • 30 juni 2017

Op 30 juni keurde de Vlaamse Regering de derde Landenstrategienota voor Ontwikkelingssamenwerking 2017-2021 tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika goed.

Deze nieuwe landenstrategienota is afgestemd op de voornaamste beleidslijnen van de Zuid-Afrikaanse Regering inzake groene economie en klimaatverandering en op het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Regering.

Waar de focus van de tweede landenstrategienota lag op jobcreatie en sociaal ondernemerschap, komt deze nu te liggen op klimaatadaptatie. De algemene doelstelling is de transitie van Zuid-Afrika naar een klimaatweerbare samenleving met een inclusieve groene economie te bevorderen. Op deze wijze zal Vlaanderen bijdragen aan het overwinnen van de drievoudige uitdaging waar Zuid-Afrika voor staat, nl. armoede, ongelijkheid en werkloosheid. De uitvoering ligt in handen van verschillende partners: overheid, civiele maatschappij, kennisinstellingen en multilaterale organisaties. Ook de bijdrage van de private sector wordt verder onderzocht.