Compliance richtlijnen voor kennisinstellingen

Ook de export of overdracht van technologie of kennis kan vergunningsplichtig zijn volgens de dual use verordening 2021/821. De presentatie hiernaast is er op gericht om voorbeelden te geven van mogelijke technologieën die vergunningsplichtig zijn. Deze presentatie is er enerzijds voor bedrijven die bepaalde technologie of kennis willen exporteren naar filialen of klanten buiten de EU. Anderzijds is deze presentatie voor kennisinstellingen zoals universiteiten en hoge scholen die meer toegepast onderzoeksprojecten wil opstarten of kennis delen met bedrijven of andere kennisinstellingen buiten de EU. De verwijzing in de presentatie naar de oude dual use verordening 428/2009 mag gelezen worden als verwijzend naar verordening 2021/821 - inhoudelijk is de presentatie nog steeds volledig actueel.

In 2017 bracht de dienst Controle Strategische Goederen een gids uit voor als hulp voor kenninstelingen om controlemaatregelen voor de handel in dual-use items (goederen, software, technologie en/of kennis) correct toe te passen op de relevante onderzoeks- en onderwijsgerelateerde activiteiten. De informatie en richtlijnen in deze gids zijn ondertussen mee opgenomen en verder uitgewerkt in Europese richtsnoeren: Aanbeveling (EU) 2021/1700 van de Commissie van 15 september 2021 inzake interne nalevingsprogramma’s voor controles op onderzoek met betrekking tot producten voor tweeërlei gebruik uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik.

De dienst Controle Strategische Goederen heeft nauw meegewerkt aan het opstellen van bovenstaande richtsnoeren en beschouwt deze aanbeveling dan ook als het standaarddocument voor de Vlaamse kennis- en onderzoeksinstellingen op het vlak van het opstellen van interne nalevingsprogramma's omtrent dual use exportcontrole.

Ook voor idnustrie actief in R&D en gecontroleerde kennisoverdracht zijn deze richtsnoeren een nuttige toevoeging bij de algemene ICP Gids van de dienst en de algemene Europese ICP richtlijnen (voor meer info, zie hoofdpagina Compliance).

Als verdere doorvertaling van deze Europese richtsnoeren werkt de dienst Controle Strategische Goederen ook nauw samen met de Vlaamse Interuniversitaire Raad in het kader van een door hen opgestelde eigen brochure over de controle op de handel in dual-use goederen. Deze nieuwe VLIR brochure zal de in 2017 gepubliceerde (en ondertussen niet volledig actuele, maar nog steeds nuttige) Guidelines for researchers on dual use and misuse of research vervangen.