Brexit - mogelijke veranderingen voor strategische goederen

22 augustus 2018 - Een harde brexit heeft zware gevolgen op de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU (Lees Hoe voorbereiden op de brexit? op Flanders Investment & Trade). Ook voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen staan dan wijzigingen op het programma.

In het geval er geen akkoord gevonden wordt over het Terugtrekkingsakkoord (“Withdrawal Agreement”) tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk tegen 29 maart 2019, staan mogelijks volgende wijzigingen de Vlaamse bedrijven te wachten bij de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen met het Verenigd Koninkrijk.

UITVOER

Militaire goederen en vuurwapens

Wat betreft de uitvoer van militaire goederen, zullen Vlaamse bedrijven geen gebruik meer kunnen maken van de flexibele vergunningsregimes uit Richtlijn 2009/43/EG, zoals omgezet in het Wapenhandeldecreet. Ook nu nog verloopt het merendeel van de huidige overbrengingen via individuele vergunningen, waarbij dezelfde eindgebruikerscontroles gelden als voor uitvoer naar derde landen, dus daar zou de impact beperkt zijn. 

Wat betreft uitvoer van civiele vuurwapens zou deze niet langer verlopen op basis van de regels uit richtlijn 91/477 (zoals omgezet in het Wapenhandeldecreet), maar op basis van verordening 258/2012 (zoals verder vorm gegeven in het Wapenhandeldecreet). Erkende wapenhandelaars kunnen hier een significante impact van ondervinden. Op dit moment kunnen zij een “open vergunning” krijgen om mits een eenvoudige kennisgeving wapens definitief over te brengen naar collega-wapenhandelaars in het VK. Wanneer het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt, is er telkens nood aan een individuele vergunning. Daarnaast zouden ook jagers en sportschutters een impact ondervinden. Voor jacht- en schietsportactiviteiten binnen de EU is het voldoende om de zogenaamde Europese Vuurwapenpas (en een bewijs van de activiteit) op zak te hebben. Echter, voor dergelijke activiteiten buiten de EU bestaat er een kennisgevingsplicht. 

Wat betreft andere tijdelijke activiteiten geldt altijd een kennisgevingsplicht zowel binnen als buiten de EU.

Levering van militaire goederen aan defensiebedrijven

Vlaamse bedrijven zullen voor hun leveringen van militair materieel aan defensiebedrijven in het VK niet langer gebruik kunnen maken van een aantal flexibele vergunningsregimes zoals opgenomen in de Richtlijn 2009/43/EG. Brexit impliceert ook dat het VK niet meer gebonden is aan de verplichtingen uit het EU Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB. Het intra-Europese regime zal dan niet langer van toepassing zijn.

Dual use

Vlaamse bedrijven die dual use goederen wensen te exporteren naar VK zullen na de brexit voor hun export een geldige uitvoervergunning moeten gebruiken. De toekomst van de toegang van het VK tot het beveiligde en versleutelde Europese systeem voor de uitwisseling van dual use informatie is nog onduidelijk.

Momenteel is een normale wetgevende procedure lopende op Europees niveau met als doel de toevoeging van het VK op de Europese Uniale Uitvoervergunning EU001. U kan zowel de voorgestelde tekst raadplegen als de procedurele stappen opvolgen  via de officiële website voor wetgeving van de Europese Unie, EUR-Lex. Eenmaal deze wetgevende procedure positief is afgerond, iets wat de Europese instellingen proberen te realiseren voor 29 maart 2019, kan uitvoer naar het VK na Brexit plaatsvinden op basis van de Europese Uniale Uitvoervergunning EU001.

Indien u reeds geregistreerd bent voor gebruik van deze uniale vergunning, hoeft u geen bijkomende stappen te ondernemen. Indien u nog niet geregistreerd bent voor gebruik van deze uniale vergunning, dan vindt u hier  meer informatie over hoe te registreren. Het blijft naast registratie voor gebruik van een uniale vergunning en de daaraan verbonden jaarlijkse rapporteringsverplichtingen, ook steeds mogelijk gewoon een individuele vergunning aan te vragen voor eenmalige transactie.

INVOER

Militaire goederen en vuurwapens

Voor invoer van civiele vuurwapens gelden bij ons dezelfde vergunningsverplichtingen en voorwaarden voor zowel binnen als buiten de EU.

Wat betreft de invoer van militaire goederen bestaat er op dit moment slechts een beperkte controle. Meestal gaat het over principieel verboden goederen, waarbij de toegelaten invoer altijd onder de vergunning valt, EU lidstaat of niet.

Dual use

Dit hangt af van de wetgeving die het VK zal aannemen hierover. Gezien de controle voortvloeit uit internationale regimes wordt vermoed dat de standaard dezelfde zal blijven. Indien vanuit het VK voorzien wordt in een algemene vergunning voor uitvoer naar de EU, zal er weinig verschil bestaan voor importeurs. Indien individuele vergunningen moeten worden aangevraagd zullen importeurs eindgebruikersgaranties moeten aangaan en langer wachten alvorens de producten kunnen worden uitgevoerd uit het VK.

DOORVOER

Wat betreft de doorvoer, zowel bij militaire goederen als bij civiele vuurwapens kan er een grote impact zijn als het VK een derde land wordt. 

Doorvoer naar of vanuit het VK vanuit of naar een andere EU LS is momenteel altijd vergunningsvrij, op basis van Richtlijnen 2009/43 en 91/477 (zoals omgezet in het Wapenhandeldecreet).

Verder is de doorvoer van civiele vuurwapens vanuit het VK via België naar een derde land vergunningsvrij op basis van Verordening 258/2012 én is doorvoer van zowel militaire goederen als civiele vuurwapens vanuit een derde land naar het VK vergunningsvrij op basis van ons Wapenhandeldecreet en -besluit (eindgebruik in EER-lidstaat). 

Dit zou allemaal wegvallen indien het VK een derde land wordt.