Aanvullend protocol bij het Europees handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten

Korte inhoud: Het aanvullend protocol wil het recht van elke burger om deel te nemen aan aangelegenheden van lokale besturen, inschrijven in het toepassingsgebied van het Europees handvest inzake lokale autonomie.

Ondertekening: 16/11/2009

Bekrachtiging en aankondiging: 15/07/2011

Publicatie decreet in Staatsblad: 31/08/2011

pdf bestand851_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (51 kB)

pdf bestand851_Agreement in English.pdf (190 kB)

pdf bestand851_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (283 kB)

pdf bestand851_Gezamenlijk advies van Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (360 kB)

pdf bestand851_Advies van de Raad van State.pdf (74 kB)

pdf bestand851_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (160 kB)

pdf bestand851_Decreet.pdf (33 kB)