Policy Framework

At the moment not all policy papers are available in English.  

Legislation

Development cooperation

22 juni 2007 - Kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking

7 december 2012 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

29 april 2014 - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Adviescomité Microfinanciering

Strategic Goods Control

15 juni 2012 - Wapenhandeldecreet

20 juli 2012 - Wapenhandelbesluit

14 maart 2014 - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand

Flanders Trainee Programme

9 december 2016 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van stages bij multilaterale organisaties

23 december 2019 - Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Mondiale Uitdagingen van het Departement internationaal Vlaanderen tot vaststelling van de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring van stages bij multilaterale organisaties voor het jaar 2020

Organisation 

3 april 2014 - Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement Buitenlandse Zaken

1 januari 2017 - Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van het organogram van het Departement Buitenlandse Zaken

1 januari 2017 - Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Buitenlandse Zaken tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement

31 augustus 2021- Besluit van de secretaris-generaal tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken